Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2022
gepubliceerd op 06 mei 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022040882
pub.
06/05/2022
prom.
27/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 23, § 2, laatstelijk gewijzigd door de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

Gelet op het advies van het College van Artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 6 oktober 2021;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 december 2021;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 december 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 14 februari 2022 ;

Gelet op het advies 71.089/2 van de Raad van State, gegeven op 16 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Punt 2, B, b van hoofdstuk V van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en de prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 22 oktober 2010 en vervangen door het koninklijk besluit van 1 maart 2018, wordt vervangen door volgende bepalingen: "hij heeft een zorgtrajectcontract voor type 2 diabetes gesloten dat geldig is op de datum van het voorschrift bedoeld in het punt 4.2., B of dat in werking treedt binnen de 3 maanden die volgen op die datum."

Art. 2.Punt 4.2., C van hoofdstuk V van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt aangevuld met volgende bepalingen: "Voor een rechthebbende voor wie het zorgtrajectcontract in werking treedt binnen de maximum 3 maanden die volgen op de datum van het voorschrift, kunnen maximum 5 educatieverstrekkingen vergoed worden vanaf de datum van het voorschrift tot de datum van inwerkingtreding van het zorgtrajectcontract. De educatieverstrekkingen die gerealiseerd worden binnen deze periode van maximum 3 maanden tellen eveneens mee voor het maximum aantal terugbetaalbare educatieverstrekkingen voorzien in dit punt C."

Art. 3.Dit koninklijk besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale zaken wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

Gegeven te Brussel op 27 maart 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE

^