Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 april 2007
gepubliceerd op 09 mei 2007

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011214
pub.
09/05/2007
prom.
27/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van een ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991 en gewijzigd bij de wetten van 12 december 1997 en van 30 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 1999 houdende vernieuwing van de mandaten van de voorzitter, van een ondervoorzitter en van een lid van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstof;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Overwegende dat de heer Philippe Bouko zijn eervol ontslag heeft voorgesteld als voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Philippe Bouko wordt eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen. De heer Philippe Bouko blijft lid van de raad van bestuur;

Art. 2.Mevr. Nele Roobrouck wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Art. 3.De heer Philippe De Sadeleer wordt benoemd tot ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt;

Art. 5.Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, M. VERWILGHEN

^