Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2012
gepubliceerd op 12 december 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2012002079
pub.
12/12/2012
prom.
26/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/26/2012002079/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, artikel 4, § 2, 1°, ingevoegd bij de wet van 20 mei 1997, en § 8, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 1997 en gewijzigd bij de wet van 22 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 20, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 september 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 mei 2012;

Gelet op het advies van de Minister van Begroting, gegeven op 20 september 2012;

Gelet op het protocol nr. 670 van 26 oktober 2012 van het Comité van de federale gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op advies 52.098/2 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, wordt opgeheven.

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 4.SELOR bezorgt de betrokken overheidsdienst een lijst van geschikte kandidaten. »

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.De in artikel 2, eerste lid, 4°, bedoelde selectietest wordt door SELOR georganiseerd op basis van het vereiste functieprofiel. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 5.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^