Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 mei 2002
gepubliceerd op 07 juni 2002

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, 10e lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022449
pub.
07/06/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/26/2002022449/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MEI 2002. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, 10e lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op artikel 7, 10e lid zoals ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 bekrachtigd bij de wet van 13 juni 1997;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen, gegeven op 26 november 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 februari 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 33.151/1 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2002, met toepassing van artikel 84, 1e lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het in artikel 7, 3e lid van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers bedoelde jaarbedrag, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 maart 1999, wordt voor de jaren na 2000 vermenigvuldigd met 1,022.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^