Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 februari 2014
gepubliceerd op 03 april 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2014002015
pub.
03/04/2014
prom.
26/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/26/2014002015/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ****, het artikel 25, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage;

Gelet op het advies van de **** van 15 april 2013;

Gelet op het advies van de **** van 28 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2013;

Gelet op het advies van Minister van Begroting, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het protocol ****. 689 van 6 december 2013 van het Comité voor de federale, de ****- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op de wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, artikel 8, § 1, 4° ;

Gelet op het advies ****. 54.835/2 van de Raad van State, gegeven op 14 januari 2014, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister belast met Ambtenarenzaken, van de Staatssecretaris voor Personen met een handicap en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde ****, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage, worden de woorden "of die geniet van een **** **** toegekend door de **** (**** vanaf 2008)," ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 2.Artikel 4, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 5 maart 2007, wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.Bij de minister die bevoegd is voor ambtenarenzaken wordt een begeleidingscommissie opgericht die enerzijds is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor ambtenarenzaken, een vertegenwoordiger van de Minister of Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap, een vertegenwoordiger van het Opleidingsinstituut van de federale Overheid, een vertegenwoordiger van het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen, een vertegenwoordiger van **** - **** van de Federale Administratie, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Budget en ****, een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, twee vertegenwoordigers van de **** Hoge Raad voor Personen met een handicap en twee experts van verschillende **** en anderzijds drie vertegenwoordigers per representatieve **** in de zin van artikel 7 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel".

Art. 3.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 26 februari 2014.

**** **** **** : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Mevr. ****. **** **** Minister belast met ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor Personen met een ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor ****, ****. ****

^