Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 augustus 2010
gepubliceerd op 28 september 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000525
pub.
28/09/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/26/2010000525/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">26 AUGUSTUS 2010. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, ****_list">1. **** **** koninklijk besluit heeft als doel een koninklijk besluit inzake het **** te wijzigen. Deze wijzigingen dringen zich op gelet op het arrest ****. 201.375 ****.****. 26 februari 2010 waarin artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd vernietigd.****><****>**** deze algemene vernietiging werd een coherente en correcte toepassing van de wettelijke voorwaarde inzake voldoende huisvesting bijgevolg onmogelijk voor de **** Vreemdelingenzaken. Dit terwijl de voorwaarde van de voldoende huisvesting niet werd vernietigd in de wet van 15 december 1980 en deze dus nog altijd blijft gelden. Het komt de Regering zelfs in lopende zaken toe om alles in het werk te stellen om de uitoefening van deze controle te garanderen. **** besluit **** in deze context.****><****>**** voorwaarde van voldoende **** wordt voorzien in artikel 7, lid 1, ****, van de Richtlijn 2003/86/EG van de **** van 22 september 2003 inzake het recht op ****.****><****>**** de vreemdeling niet voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarde zal de aanvraag op grond van artikel 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 worden geweigerd.****><****>Op grond van artikel 11 van de Vreemdelingenwet kan de **** Vreemdelingenzaken tijdens de periode waarin de vreemdeling is toegelaten tot een verblijf van beperkte duur het verblijf intrekken wanneer de vreemdeling niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 van de wet van 15 december 1980, of in geval van fraude.****><****>Na toekenning van een onbeperkt **** in het kader van artikel 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 is een intrekking van het verblijf steeds mogelijk in geval van fraude op grond van artikel 13 van de Vreemdelingenwet. ****_list">2. **** bespreking Artikel 1.**** artikel strekt ertoe tegemoet te komen aan het **** ****. 201.375, door artikel 26ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 december 1996, vervangen en **** door het artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, en nu vernietigd bij het arrest ****. 201.375 van de **** van ****, te vervangen en **** door een nieuw artikel 26/3.****><****>Het is erop gericht om de gevallen vast te stellen waarin de vreemdeling het bewijs levert dat hij over voldoende huisvesting beschikt om zijn familie op te vangen.****><****>Herinnerd kan worden aan het feit dat artikel 7, lid 1, **** van de Richtlijn 2003/86/EG van de **** van 22 september 2003 inzake het recht op **** voorziet in de mogelijkheid om bij de indiening van het verzoek tot **** het bewijs te vragen dat de **** beschikt over «*****».****><****>**** voorliggende artikel strekt ertoe deze mogelijkheid toe te passen door te bepalen dat een voldoende huisvesting in de zin van de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980, de huisvesting is die, voor de vreemdeling en zijn familieleden die zich bij hem willen voegen, voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid in de zin van artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur.****><****>Om te bewijzen dat hij beschikt over een voldoende huisvesting, volstaat het dat de vreemdeling het bewijs overmaakt van het geregistreerde huurcontract van de woning die hij huurt als ****, eventueel aangevuld met een gedetailleerde staat van het gehuurde goed, of van de **** van de huisvesting waar hij woont. **** voorleggen van deze documenten creëert een weerlegbaar vermoeden dat voldaan is aan de vereiste om over voldoende huisvesting te beschikken.****><****>**** bewijs van voldoende huisvesting zal in elk geval niet aanvaard worden als de huisvesting onbewoonbaar verklaard werd door een daartoe bevoegde autoriteit. Het komt toe aan de overheid om te bewijzen dat een woning onbewoonbaar werd verklaard.****><****>De registratie van het huurcontract is een verplichte en kosteloze formaliteit.****><****>**** vereiste komt tegemoet aan artikel 7, lid 1, ****, van de Richtlijn 2003/86/EG van de **** van 22 september 2003, aangezien elke verhuurder er op grond van artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, voor moet zorgen dat, op het ogenblik dat hij de huurovereenkomst sluit, zijn onroerend goed «*****».****><****>**** begrippen werden concreter omschreven in het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als **** in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. In het bijzonder bepaalt artikel 2 van voornoemd **** besluit dat de oppervlakte en het volume van de woning voldoende ruim moeten zijn om er te koken, te wonen en te slapen. **** volgende lokalen kunnen geen woonvertrek vormen : de voor- of ****, de gangen, de toiletten, de badkamers, de ****, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen, de garages en de lokalen voor beroepsbezigheden.****><****>**** vereiste komt ook tegemoet aan de draagwijdte die het Grondwettelijk Hof in haar arrest ****. 95/2008 van 26 juni 2008 gaf aan de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 in die zin dat aan de **** de verplichting wordt opgelegd om de voorwaarden te creëren die de **** in menswaardige omstandigheden mogelijk maakt.****><****>Bovendien komt deze vereiste tegemoet aan de motieven van het **** ****. 201.375 van de **** van **** aangezien het voorliggende artikel zich beperkt tot het vermijden van werkelijk onaanvaardbare praktijken, zoals het feit een vreemdeling op te vangen in een woning die duidelijk ongeschikt is om bewoond te worden of gevaarlijk voor de personen die er wonen. **** legt deze verplichting geen strengere voorwaarden op aan vreemdelingen dan aan ****.****><****>Ik heb de eer te zijn, **** van **** ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, Vice-**** Minister en **** belast met het Migratie- en ****,****.****><****>****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ********><****> ADVIES 48.395/4 VAN 14 JUNI 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De **** van ****, afdeling ****, vierde kamer, op 8 juni 2010 door de Vice-**** Minister en **** van ****- en **** en **** voor Migratie- en ****, toegevoegd aan de **** belast met Migratie- en **** verzocht hun binnen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen", heeft het volgende advies gegeven : **** artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996 en vervangen bij de wet van 2 april 2003, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.****><****>In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt : «*****».****><****>**** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>**** deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>**** van het voorliggende ontwerp ****_list">1. **** ontworpen artikel 26/3 (artikel 2 van het ontwerp) bepaalt dat onder "voldoende huisvesting" in de zin van de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de huisvesting verstaan moet worden die «*****». 2. In het verslag aan de Koning wordt het volgende gepreciseerd : «*****».****><****>**** blijkt uit het verslag aan de Koning en uit de stukken bezorgd aan de afdeling **** dat deze bepaling ingegeven is door de omstandigheid dat het huidige artikel 26/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals het is ingevoegd bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, vernietigd is bij arrest ****. 201.375 ****.****. 26 februari 2010 van de afdeling ****. Het eerste lid van dit artikel luidde als volgt : «*****» ****_list">3. **** afdeling **** heeft in haar voornoemde arrest gesteld : « **** **** les **** 10 et 10bis de la **** **** 15 **** 1980 ****, **** ****'**** **** **** **** par les **** 6 et 7 de la **** **** 15 **** 2006, **** **** ****'**** **** est **** dans **** **** par **** **** **** **** ****, **** la base de **** ****, **** permis de **** de plus de **** ****, **** ****'**** logement ****;****'en **** de **** 10, § 2, alinéa 2, **** ****, et de **** 10bis, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, **** **** **** les **** **** ****'**** est **** **** ****'**** logement ****; ****'**** la **** de logement **** **** **** ****, **** **** par **** ****, **** **** **** **** **** **** ****'**** **** **** **** les **** en **** **** lui-**** et les **** de sa ****, ****'exposé des **** **** **** **** la **** **** 15 **** 2006 présente **** **** (****. ****., ****. 2005-2006, **** 2478/1, ****. 23 et 24) ****'**** de **** **** : «*****»; **** plus **** **** la **** de **** ****'**** logement **** ****'exposé des **** **** (ibidem ****. 47) : «*****»; **** **** **** **** la **** **** dans **** **** **** 95/2008 **** 26 **** 2008 (**** ****.47), ****'**** **** est **** **** «*****», ****'**** **** ****'**** des **** **** «*****», **** **** **** **** **** **** **** «*****» **** les **** des «*****» et **** **** logement «*****» au **** des **** 10 et 10bis de la **** **** 15 **** 1980 est, et est ****, **** **** **** présente pas de **** de **** **** ****;****><****>**** ****'en **** **** «*****», la **** **** **** **** **** **** **** **** **** les **** de **** logement, **** **** les **** de ****, de santé et de **** **** **** ****, dans **** des **** (**** **** 15 **** 1997 **** **** code **** **** logement, **** **** 29 **** 1998 **** **** **** **** **** logement, **** **** 17 **** 2003 **** **** **** **** **** logement), **** **** **** ****, non pas **** **** de ****, mais **** **** **** **** **** **** **** des **** **** la **** de ****, en particulier par la **** ****'**** **** en ****; ****'****, ****'est **** **** **** **** **** **** de **** **** logement **** la **** de **** **** les codes **** **** logement **** la **** **** **** ****'****, **** **** ****, de **** **** ****, **** **** **** **** permis **** **** **** la **** **** logement **** **** **** (**** 7 **** 14 **** code **** **** logement; **** 9 **** 13 **** code **** **** logement; **** 4 **** 14 **** **** **** **** logement); ****'**** des codes **** **** logement ****'**** en **** **** **** ****'**** **** logement non conforme **** ****; ****'en la ****, **** **** **** en **** des **** **** **** **** **** **** des **** **** la **** de ****, ****'**** **** de **** **** la **** de **** **** logement non conforme **** **** (**** 20 **** code **** **** logement; **** 15, alinéa 1er, premier et **** ****, **** code **** **** logement) **** ****'**** **** de **** en **** **** logement **** **** les **** **** **** **** régime **** permis **** de **** ****, dans **** hypothèses, **** **** **** **** en ****, **** **** de **** **** respect des **** **** (**** 200bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, et **** 201, § 1er, 2°, et § 2, 2°, **** code **** **** logement; **** 15, alinéa 1er, **** et **** ****, **** **** **** **** logement); ****'en ****, **** **** de la **** **** est **** **** **** les **** **** **** s'applique **** **** **** **** les **** ****, **** **** **** **** **** de **** des **** **** **** et **** **** de procédure **** **** si **** **** **** **** **** ****'**** des **** **** **** peut **** ****; **** **** ****, en particulier, **** les **** **** (**** 15 **** 17) et **** (**** 7 et 7bis) **** logement, ****, ****'**** part, **** **** **** **** **** ****, **** **** respect de **** garanties de procédure **** les **** **** **** **** principe de ****, **** est la **** la plus adéquate **** **** **** ****'égard ****'**** logement **** ****'est pas conforme **** **** et, **** part, **** **** de **** **** **** logement non conforme **** **** **** si, **** sa non-**** **** ****, **** logement présente des **** **** **** **** **** la **** **** la santé; **** la **** **** **** **** **** **** **** de **** des **** **** portée **** **** se concilie pas - ****, en **** ****, **** se concilie pas **** - **** **** ****'**** **** les ****; ****'en **** en **** **** **** **** **** **** **** ****'**** de **** les **** **** **** des **** **** **** ****'**** ensemble **** logement et **** **** **** **** **** dès ****'instant **** **** logement **** présente **** **** **** **** ****, la **** **** **** des **** plus **** - et **** **** **** **** ****, en ****, **** plus **** - **** **** ****'**** les codes **** **** logement; **** **** ****, **** **** de facto **** **** la **** **** ****, **** **** les **** **** **** de ****'exposé des **** **** **** **** la **** **** 15 **** 2006, «*****»; ****'**** ****, en ****, la **** ****'**** **** **** ****, en imposant la **** de **** ****'**** logement ****, de se **** **** **** des **** **** ****, **** **** **** **** **** **** **** dans **** logement **** **** **** **** et **** **** les **** **** **** **** **** les **** des «*****»; ****'****, la **** **** **** **** la **** de logement «*****» au **** des **** 10 et 10bis de la **** **** 15 **** 1980; ****'en sa seconde branche, **** **** est ****". ****_list">4. Teneinde gevolg te geven aan dit arrest, verwijst het ontworpen artikel 26/3, eerste lid, thans naar de minimumvoorwaarden waaraan een onroerend goed dat wordt verhuurd als **** moet voldoen bij wijze van elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (1).**** ontworpen tweede lid van diezelfde bepaling schrijft voor op welke manier de vreemdeling kan bewijzen dat hij beschikt over een in het eerste lid bedoelde huisvesting : hij bezorgt ofwel het bewijs van het geregistreerde huurcontract van de woning die hij huurt als ****, ofwel het bewijs van de **** van de huisvesting waar hij woont.****><****>**** van het ontwerp ****_list">1. In het verslag aan de Koning staat te lezen dat het ontworpen artikel 26/3 «*****».****><****>De toelichtingen vervat in het verslag aan de **** beogen echter uitsluitend aan te tonen dat de ontworpen bepaling bestaanbaar is met artikel 7, lid 1, ****), van **** 2003/86/EG van de **** van 22 september 2003 inzake het recht op ****, dat in het interne recht is omgezet bij de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980. **** verslag aan de **** bevat evenwel geen enkele nadere precisering omtrent de redenen waarom de stellers van het ontwerp van oordeel zijn dat het nieuw voorgestelde **** wel degelijk in overeenstemming is met de strekking van de artikelen 10 en 10bis van de wet van 15 december 1980, zoals deze onder meer wordt aangegeven in arrest ****. 95/2008 ****.****. 26 juni 2008 van het Grondwettelijk Hof (2), alsook met de strekking van het **** van de afdeling ****, zoals deze moet worden opgemaakt uit de hierboven omschreven motieven van dit arrest.****><****>**** afdeling Wetgeving is, wegens een gebrek aan informatie en wegens de korte tijdspanne waarbinnen ze van advies moet dienen, niet bij machte om de bestaanbaarheid van die bepalingen te controleren.****><****>**** verslag aan de **** moet dan ook terdege worden aangevuld wat deze twee aspecten betreft. ****_list">2. **** afdeling **** vraagt zich af wat de precieze strekking is van het tweede lid van het ontworpen artikel 26/3.Indien het louter voorleggen van een geregistreerd huurcontract betreffende een **** of van een **** van de gehuurde woning op zich volstaat om te bewijzen dat de huisvesting in kwestie een "voldoende huisvesting" is in de zin van het eerste lid van datzelfde artikel 26/3, moet dit uitdrukkelijk worden gepreciseerd, op zijn minst in het verslag aan de Koning. ****_list">3. In het verslag aan de Koning staat bovendien te lezen : «*****». Een zodanige precisering moet worden opgenomen in het ontworpen artikel.****><****>De kamer was samengesteld uit : De heren : ****. ****, ****, ****. ****, ****. ****, staatsraden, ****. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door de heer ****. ****, auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>De griffier, ****. ****.****><****>**** voorzitter ****. ****.****><****>ADVIES 48.640/2/**** VAN 4 AUGUSTUS 2010 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De **** van ****, afdeling Wetgeving, tweede ****, op 30 juli 2010 door de **** voor Migratie- en ****, toegevoegd aan de **** belast met Migratie- en **** en, wat de **** van het Migratie- en **** betreft, toegevoegd aan de **** **** verzocht hem, binnen een termijn van vijf werkdagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen", heeft het volgende advies gegeven : **** artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996 en vervangen bij de wet van 2 april 2003, moeten in de adviesaanvraag de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.****><****>In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief als volgt : «*****» **** van de adviesaanvraag **** de afdeling Wetgeving een advies heeft gegeven, heeft ze, volgens haar vaste rechtspraak (1), haar bevoegdheid opgebruikt; het komt haar derhalve niet meer toe om zich opnieuw uit te spreken over reeds onderzochte bepalingen, ongeacht of deze ongewijzigd zijn gebleven dan wel herzien zijn teneinde rekening te houden met haar opmerkingen (2).****><****>**** casu heeft de afdeling Wetgeving reeds op 14 juni 2010 advies 48.395/4 uitgebracht over een vorige versie van het ontwerp van koninklijk besluit dat thans wederom ter fine van advies aan haar wordt voorgelegd.****><****>**** blijkt uit de vergelijkende tabel die bij de adviesaanvraag is gevoegd, bevat het voorliggende ontwerp van besluit geen belangrijke wijziging die los zou staan van de opmerkingen of voorstellen die reeds in het voormelde advies 48.395/4 zijn geformuleerd.****><****>**** dient te worden afgeleid dat de afdeling **** de **** heeft opgebruikt waarover ze beschikt krachtens de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973.****><****>De kamer was samengesteld uit : De heren : ***** dames : ****. ****, S. ****, staatsraden, ****.-****. **** ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door de heer ****. ****, auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****, staatsraad.****><****>De griffier, ****.-****. **** ****.****><****>**** voorzitter, ****. ****.****><****> 26 AUGUSTUS 2010. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** Groet.****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 10, § 2, tweede lid, artikel 10bis, § 1, tweede lid, artikel 10bis, § 2, derde lid;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 1984, 18 juli 1984, 16 augustus 1984, 14 februari 1986, 9 maart 1987, 28 januari 1988, 13 juli 1988, 7 november 1988, 7 februari 1990, 9 juli 1990, 16 oktober 1990, 18 april 1991, 25 september 1991, 20 december 1991, 13 juli 1992, 5 november 1992, 22 december 1992, 19 mei 1993, 31 december 1993, 3 maart 1994, 11 maart 1994, 3 februari 1995, 22 februari 1995, 12 oktober 1995, 22 november 1996, 10 december 1996, 11 december 1996, 7 januari 1998, 2 maart 1998, 12 juni 1998, 26 juni 2000, 9 juli 2000, 7 november 2000, 4 juli 2001, 20 juni 2002, 11 juli 2002, 17 oktober 2002, 11 juli 2003, 25 april 2004, 9 december 2004, 17 januari 2005, 3 februari 2005, 11 april 2005, 11 mei 2005, 17 september 2005, 24 april 2006, 15 mei 2006, 20 december 2006, 27 april 2007, 28 november 2007, 7 mei 2008, 22 juli 2008, 24 december 2008, en 8 juni 2009;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>Gelet op het advies van de **** van ****, gegeven op 31 mei 2010;****><****>Gelet op de akkoordbevinding van **** **** voor Begroting, gegeven op 2 juni 2010;****><****>Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vernietigd werd bij arrest ****. 201.375 van de **** van **** en bijgevolg de **** waarbij de wet een voldoende huisvesting vereist niet kunnen worden behandeld omdat er geen criteria meer beschikbaar zijn om de aard van deze huisvesting te toetsen.****><****>Gelet op advies 48.395/4 en 48.640/2 van de **** van ****, gegeven op 14 juni 2010 en 4 augustus 2010, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973.****><****>**** de voordracht van **** **** belast met het Migratie- en **** en **** **** voor Migratie- en **** en op het advies van **** in **** vergaderde Ministers, Hebben **** besloten en besluiten **** : <****>****_****">Artikel 1.Artikel 26ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 december 1996, vervangen en **** door het artikel 9 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, vernietigd bij het arrest ****. 201.375 van de **** van ****, wordt vervangen en **** door een artikel 26/3, **** : «*****» <****>****_****">Art. 2.Onze **** die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 26 augustus 2010.****><****>**** **** **** : Vice-**** Minister en **** belast met het Migratie- en ****, ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. **** _______ Nota's ****_list">(1) Met toepassing van artikel 2, § 1, tweede tot vijfde lid, van de voornoemde wet van 20 februari 1991 : - dient de **** de voorwaarden vast te stellen waaraan ten minste voldaan moet zijn opdat het gehuurde goed beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, wat is geschied bij het voornoemde koninklijk besluit van 8 juli 1997; - zijn de aldus vastgestelde minimumvoorwaarden van dwingend recht en moeten ze bij de huurovereenkomst worden gevoegd; - heeft de huurder, indien die voorwaarden niet zijn vervuld, de keuze om ofwel de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met die vereisten, ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding; - kan de rechter in afwachting van de uitvoering van de werken een vermindering van de huurprijs toestaan. (2) **** ****.47. ****_list">(1) Deze rechtspraak wordt gedeeld door de afdeling Administratie; zie, onder andere, ****, **** "**** **** ****", ****. 54.141, 30 juni 1995, waarin wordt gesteld dat "... wanneer de minister het advies van de afdeling wetgeving van de **** van **** heeft ingewonnen, hij alleen nogmaals op haar een beroep mag doen, als hij van plan is om in het ontwerp belangrijke wijzigingen aan te brengen die **** van de opmerkingen of voorstellen van de afdeling wetgeving". (2) Zie in deze zin advies 41.773/****, dat de algemene vergadering van de afdeling Wetgeving op 28 november 2006 heeft uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de **** van ****.
^