Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2024
gepubliceerd op 13 mei 2024

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024004594
pub.
13/05/2024
prom.
26/04/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben ter ondertekening voor te leggen aan Uwe Majesteit, beoogt de uitvoering van artikel 5, § 2, derde lid, van de wet van 15 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen sluiten betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB).

Algemene beschouwingen Artikel 5, § 1, van de wet voorziet dat de DIOB wordt samengesteld uit een directeur en een adjunct-directeur, een ondersteunende dienst, bestaande uit analisten en administratief personeel, en personeelsleden die worden gedetacheerd door de diensten bedoeld in artikel 21, § 1, eerste lid, van de wet.

Dit koninklijk besluit regelt het statuut van de personeelsleden van de ondersteunende dienst van de DIOB. Hoofdstuk 1 definieert een aantal begrippen en voorziet de modaliteiten voor de samenstelling en de organisatie van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

Hoofdstuk 2 bevat een aantal gemeenschappelijke bepalingen. Het statuut van het Rijkspersoneel of, in voorkomend geval, de bepalingen die gelden voor de contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten, zijn van toepassing op de personeelsleden van de ondersteunende dienst.

Hoofdstuk 3 bevat de selectievoorwaarden waaraan de analist moet voldoen om aangesteld te worden en de uitvoeringsmodaliteiten van zijn opdrachten.

Hoofdstuk 4 bevat de selectievoorwaarden waaraan het administratief personeel moet voldoen om aangesteld te worden en de uitvoeringsmodaliteiten van diens opdrachten. Het betreft de dossierbeheerders ondermijning, de administratieve medewerkers, de ICT-medewerkers en de functionaris voor de gegevensbescherming.

Hoofdstuk 5 bevat de bepalingen betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van dit besluit.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT

26 APRIL 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het personeel van de ondersteunende dienst van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37, 107, tweede lid, en 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 15 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen sluiten betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen, artikel 5, § 2, derde lid;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 28 juli 2023, 27 november 2023 en 5 december 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 4 januari 2024 en 22 februari 2024;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 30 januari 2024;

Gelet op het protocol nr. 2024/03 van 21 maart 2024 van Sectorcomité V;

Gelet op de vrijstelling van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het feit dat de adviesaanvraag bij de Raad van State op 26 februari 2024 van de rol werd afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en de Minister van Justitie en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Afdeling 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, dient te worden verstaan onder: 1° de wet: de wet van 15 januari 2024Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/2024 pub. 07/02/2024 numac 2024000706 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen sluiten betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen;2° de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten: de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;3° de DIOB: de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen, zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet;4° de ministers: de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie;5° de directeur: de directeur van de DIOB, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van de wet;6° de adjunct-directeur: de adjunct-directeur van de DIOB, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van de wet;7° de personeelsleden van de ondersteunende dienst: de analisten en het administratief personeel, zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, van de wet;8° de analisten: de personeelsleden die een algemene opdracht inzake analyse en adviesverlening betreffende ondermijnende criminaliteit hebben;9° het administratief personeel: de administratieve medewerkers, de dossierbeheerders ondermijning, de ICT-medewerkers en de functionaris voor gegevensbescherming. Afdeling 2. - Modaliteiten van samenstelling en van organisatie van de

DIOB

Art. 2.§ 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen in verband met de DIOB, stelt de FOD Binnenlandse Zaken analisten en administratief personeel ter beschikking van de DIOB. De terbeschikkingstelling van statutaire ambtenaren gebeurt op basis van artikel 51 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2007 pub. 19/01/2007 numac 2007002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt sluiten houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt.

De terbeschikkingstelling van contractuele personeelsleden gebeurt door middel van een wijziging van hun arbeidsovereenkomst. § 2. Het aan de DIOB ter beschikking gestelde personeel valt onder het functioneel gezag van de directeur en de adjunct-directeur en wordt ook geëvalueerd door hen, overeenkomstig de reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het federaal openbaar ambt, inzonderheid wat betreft de procedure, de te bereiken prestatiedoelstellingen en de te ontwikkelen competenties nuttig voor de functie.

Dit personeel valt onder het hiërarchisch gezag van de directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. HOOFDSTUK II. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 3.De bepalingen die van toepassing zijn op het Rijkspersoneel zijn van toepassing op de vastbenoemde personeelsleden van de ondersteunende dienst van de DIOB. De bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele personeelsleden van de federale overheidsdiensten zijn van toepassing op de personeelsleden van de ondersteunende dienst van de DIOB die bij arbeidsovereenkomst aangeworven zijn.

Art. 4.De personeelsleden van de ondersteunende dienst van de DIOB krijgen van de directeur en van de bevoegde diensten alle noodzakelijke informatie voor de uitoefening van hun opdrachten. HOOFDSTUK III. - De analisten Afdeling 1. - De functie van analist

Art. 5.De DIOB kent twee niveaus van analisten: de analist van niveau A en de analist ingedeeld in niveau B of C.

Art. 6.De analist heeft als opdracht analyse en adviesverlening betreffende ondermijnende criminaliteit.

De analisten van niveau A zijn strategisch analisten, voornamelijk belast met de monitoring van en risicoanalyses met betrekking tot het fenomeen ondermijnende criminaliteit, evenals strategische adviesverlening ter zake.

De analisten van niveau B of C zijn voornamelijk belast met het vergaren van en analyseren van informatie aangeleverd door de diensten bedoeld in artikel 21, § 1, eerste lid, van de wet in het kader van de integriteitsadviezen die worden gegeven aan de lokale besturen overeenkomstig artikelen 23 en 24 van de wet.

Art. 7.De analist geeft blijk van de noodzakelijke persoonlijke en professionele kwaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de wet. Afdeling 2. - De uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten van de

analist

Art. 8.De identificatiegegevens en de contactgegevens van de analist die is aangewezen om de in artikelen 14, 15 en 25 van de wet bedoelde persoonsgegevens te verwerken, worden door de directeur ter beschikking gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit. HOOFDSTUK IV. - Het administratief personeel Afdeling 1. - De dossierbeheerders ondermijning

Art. 9.De functie van dossierbeheerder ondermijning wordt ingedeeld in het niveau A.

Art. 10.De dossierbeheerder ondermijning heeft als opdracht adviesverlening in het kader van concrete adviesaanvragen van lokale besturen in het kader van de door hen gevoerde integriteitsonderzoeken overeenkomstig artikel 35 van de wet.

Art. 11.De dossierbeheerder ondermijning geeft blijk van de noodzakelijke persoonlijke en professionele kwaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de wet. Afdeling 2. - De administratieve medewerkers

Art. 12.De functie van administratieve medewerker wordt ingedeeld in niveau C.

Art. 13.De administratieve medewerker heeft als opdracht het bieden van administratieve ondersteuning in het kader van de werkzaamheden van de DIOB. Afdeling 3. - De ICT-medewerkers

Art. 14.De functie van ICT-medewerker wordt ingedeeld in het niveau A of in het niveau B.

Art. 15.De ICT-medewerker heeft als opdracht het beheer, het onderhoud en de herstelling van zowel software- als hardware in het kader van de werkzaamheden van de DIOB.

Art. 16.De ICT-medewerker geeft blijk van de noodzakelijke persoonlijke en professionele kwaliteiten voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 15 van dit besluit. Afdeling 4. - De functionaris voor gegevensbescherming

Onderafdeling 1. - De functie van functionaris voor gegevensbescherming

Art. 17.§ 1. De directeur wijst een functionaris voor gegevensbescherming aan. De functionaris voor gegevensbescherming is titularis van een veiligheidsmachtiging van het niveau "ZEER GEHEIM", zoals bedoeld door de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. § 2. De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen om de in § 4 van dit artikel bedoelde taken te vervullen. § 3. De functionaris voor gegevensbescherming kan niet gestraft worden voor het uitoefenen van zijn functie. Hij kan evenmin van zijn functie ontheven worden omwille van de uitvoering van zijn opdrachten, behalve indien hij een zware fout heeft begaan of de voorwaarden noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn functie niet langer vervult. § 4. Hij is, op een onafhankelijke wijze, belast met: 1° het toezien op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de wet;2° het adviseren over alle nuttige maatregelen teneinde de veiligheid van de opgeslagen gegevens te verzekeren;3° het informeren en adviseren van de directeur, de adjunct-directeur en de personeelsleden van de DIOB die persoonsgegevens verwerken over hun verplichtingen op grond van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;4° het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan de directeur of de adjunct-directeur;5° het uitvoeren van andere opdrachten die hem door de directeur of adjunct-directeur zijn toevertrouwd. De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor de Gegevensbeschermingsautoriteit. § 5. De directeur ziet erop toe dat de functionaris voor gegevensbescherming tijdig en naar behoren wordt betrokken bij alle aangelegenheden die met de bescherming van persoonsgegevens verband houden.

Onderafdeling 2. - De uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten van de functionaris voor gegevensbescherming

Art. 18.De identificatiegegevens en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, alsook de latere wijzigingen van deze gegevens worden meegedeeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, in de maand van zijn aanwijzing door de DIOB of van de wijziging van gegevens.

De professionele contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, die minstens een postadres en een elektronisch adres omvatten, worden bekendgemaakt op zijn minst via elektronische wijze, zodat deze toegankelijk zijn voor de natuurlijke personen en rechtspersonen van wie de gegevens verwerkt worden overeenkomstig de wet. HOOFDSTUK V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 19.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 20.De minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort en de minister tot wiens bevoegdheid Justitie behoort zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT

^