Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2010
gepubliceerd op 10 mei 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024143
pub.
10/05/2010
prom.
26/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/26/2010024143/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 5, § 1, eerste lid, 1° en 10°;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het Verbruik;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 februari 2010;

Gelet op advies 47.954/3 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, 18°, van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, wordt aangevuld als volgt : « Deze functie wordt vervuld door AIB-Vincotte International SA, Jan Olieslagerslaan 35, B-1800 Vilvoorde. »

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 8, ingevoegd bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, vervangen als volgt : « § 8. De keuringsinstantie staat het in de handel brengen van motoren zoals gedefinieerd in bijlage I, A, i), en A, ii), toe volgens de flexibele regeling overeenkomstig de bepalingen van bijlage XIII. Het verzoek van een fabrikant van originele uitrusting aan de keuringsinstantie gebeurt via de website www.manufacturer-offroad.be/ Het aantal motoren dat vermeld wordt in bijlage XIII slaat op het totale grondgebied van de Europese Unie.

Op de etiketten mag ook een gelijkluidende tekst in het Engels vermeld worden.

De etiketten moeten leesbaar en zichtbaar worden aangebracht. »

Art. 3.De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^