Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 april 2010
gepubliceerd op 14 mei 2010

Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2010003308
pub.
14/05/2010
prom.
26/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2010. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 1945, houdende goedkeuring van de Eindakte der financiële en monetaire Conferentie van de Verenigde Naties, ondertekend te Bretton Woods op 22 juli 1944;

Gelet op de wet van 24 maart 1978 houdende inzonderheid, goedkeuring van de Resolutie aangaande het tweede amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds;

Gelet op artikel XII, sectie 2, van de Overeenkomst betreffende de statuten van het Internationaal Monetair Fonds;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer M. Monbaliu, administrateur-generaal van de Administratie der Thesaurie, wordt, met ingang van 1 april 2010, tot plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds benoemd, ter vervanging van de heer J.-P. Arnoldi.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010.

Art. 3.Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Buitenlandse Zaken, S. VANACKERE

^