Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 oktober 2004
gepubliceerd op 09 november 2004

Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011453
pub.
09/11/2004
prom.
25/10/2004
ELI
eli/besluit/2004/10/25/2004011453/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, inzonderheid op de artikelen 5, 4° en 7°, 10 en 17, 5°;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging of de registratie van de door het Belgisch instituut voor normalisatie openbaar gemaakte normen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1986;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2004;

Gelet op het advies 37.516/1 van de Raad van State, gegeven op 20 juli 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° normalisatieprogramma's : werkplannen betreffende ieder gebied van normalisatie en goedgekeurd door het Bureau.Zij bevatten de lijst der werkzaamheden in de schoot van de Europese en internationale Technische Commissies, alsook de lijst van andere onderwerpen van normalisatiewerkzaamheden; 2° bekrachtigde norm : norm aangenomen door het Bureau, door Ons bekrachtigd overeenkomstig artikel 17, 5°, van de wet van 3 april 2003;3° geregistreerde norm : document als norm aangenomen door het Bureau dat, door zijn publicatie, de omzetting vormt van een buitenlands, Europees en/of internationaal document;4° technisch document : technische specificatie die werd ontwikkeld volgens een procedure van uitwerking en consultatie aangepast aan het beoogde doel, en die niet het formeel statuut van norm bezit;5° technische specificatie : specificatie die voorkomt in een document dat de vereiste kenmerken van een product, een proces of een dienst vaststelt. HOOFSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.De Staat en de andere publiekrechtelijke personen kunnen aan de door het Bureau gepubliceerde normen refereren, in besluiten, verordeningen, administratieve handelingen en bestekken door een eenvoudige verwijzing naar het indicatief van deze normen.

Art. 3.Om een normalisatiecommissie samen te stellen, hierna « commissie » genoemd, doet de sectorale normalisatieoperator, hierna « operator » genoemd, verantwoordelijk voor het domein waaronder deze commissie ressorteert, of het Bureau, beroep op al de betrokken milieus.

De deelnemingsvoorwaarden worden door het Bureau vastgesteld overeenkomstig artikel 11, § 1, van de wet van 3 april 2003.

Daarenboven omvatten ze : 1° de verplichting, voor de leden van de commissie, om geen aanspraak te maken op de intellectuele rechten van de normen en technische documenten aan de ontwikkeling waarvan zij hebben meegewerkt;2° de naleving, door deze leden van de commissie, van de verplichtingen, opgelegd door de internationale en Europese normalisatie organisaties.

Art. 4.De werking van iedere commissie wordt geregeld door een bijzonder reglement, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het Bureau.

Art. 5.Het Bureau bezit de exploitatierechten van de gegevensbanken en van de werkdocumenten, dat hij ter beschikking stelt van de commissies en de operatoren.

Art. 6.Met uitzondering van de gevallen opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Bureau en/of in het contract vermeld in artikel 11, heeft geen enkele operator het recht de verantwoordelijkheid van het Bureau te betrekken zonder voorafgaande toestemming van deze laatste.

Art. 7.Alle standpuntverschillen tussen operatoren, commissieleden of andere in dit besluit genoemde partijen, die zich in het kader van de uitvoering van de normalisatieprogramma's voordoen, worden beslecht door de Raad van Bestuur van het Bureau of door een instantie door deze Raad aangeduid. HOOFDSTUK III. - Algemeen schema van de normalisatieprogramma's

Art. 8.Het Bureau publiceert ieder jaar het geactualiseerde algemeen schema van de normalisatieprogramma's, met vermelding van de lijst van de te ondernemen normalisatieactiviteiten, de status van de lopende werkzaamheden evenals de eventueel voorziene termijn voor hun beëindiging.

Ieder element van dit normalisatieprogramma maakt het voorwerp uit van een globaal financieringsplan. In voorkomend geval conditioneert dit de mogelijkheid om de betrokken werken te realiseren binnen de termijn vermeld in het eerste lid.

Het algemeen schema van normalisatieprogramma's wordt door het Bureau ter informatie medegedeeld aan de Hoge Raad voor de Normalisatie.

Art. 9.Het Bureau is verantwoordelijk voor de notificaties met betrekking tot de normalisatieprogramma's, voortvloeiend uit enige regelgeving of enige europese of internationale verplichting.

Art. 10.Aan iedere operator kan door het Bureau een opdracht toevertrouwd of onttrokken worden voor de technische ondersteuning en het administratief beheer van commissies ressorterend onder het (de) domein(en) waarvoor deze erkend is.

Deze opdracht behelst : 1° de voorbereiding van de normatieve documenten;2° het aan het Bureau voorstellen van de Belgische standpunten in het raam van de Europese en internationale normalisatiewerkzaamheden;3° het aan het Bureau bezorgen van iedere informatie, noodzakelijk voor de supervisie van de activiteiten, de coördinatie tussen operatoren;de eerbiediging van de verantwoordelijkheden eigen aan het vermeld Bureau of het bijwerken van zijn catalogus van publicaties en het algemeen schema van normalisatieprogramma's; 4° het aan het Bureau aanbieden van een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de toevertrouwde opdracht, vergezeld van een ledenlijst van iedere commissie.

Art. 11.De opdracht, bedoeld in artikel 10, maakt het voorwerp uit van een contract tussen de operator en het Bureau, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden en objectieven worden gespecificeerd. Dit contract kan tevens andere opdrachten bevatten, in aanvulling van de opdrachten bedoeld in artikel 10.

Art. 12.De operatoren en het Bureau werken met elkaar samen, zodoende dat de verplichtingen kunnen worden nagekomen die door de Europese en internationale normalisatie organisaties worden opgelegd.

Art. 13.Voor de onderwerpen die in het normalisatieprogramma zijn ingeschreven duidt het Bureau, in voorkomend geval, de operator aan onder wiens verantwoordelijkheid de bevoegde commissie zal zetelen.

Art. 14.Een operator mag het beheer van een normalisatiecommissie aan een andere sectorale operator overdragen, voor zover dit door het Bureau wordt goedgekeurd.

Art. 15.Wanneer het onmogelijk blijkt een commissie voor een bepaald onderwerp op te richten kan de Raad van Bestuur over principekwesties uitspraak doen in de plaats van dergelijke commissie, nadat desgevallend enig expert van zijn keuze werd geraadpleegd. HOOFDSTUK IV. - Bekrachtiging van specifiek Belgische normen

Art. 16.Voor zover de normontwikkeling toegelaten is krachtens de Europese of internationale verplichtingen, wordt voor ieder in het normalisatieprogramma vermeld onderwerp dat het voorwerp moet uitmaken van een door Ons bekrachtigde norm eerst door de bevoegde commissie een voorontwerp van norm opgesteld.

Op voorstel van de commissie wordt deze tekst vervolgens aan het Bureau aangeboden, in de Franse en de Nederlandse taal, met een korte historiek.

Art. 17.Na zijn aanvaarding door de Raad van Bestuur van het Bureau wordt het ontwerp van norm door het Bureau aan een openbaar onderzoek onderworpen. Dit is bestemd om zijn conformiteit met het algemeen belang te controleren en na te gaan of het ontwerp van norm geen enkel bezwaar oproept dat van aard is de toepassing er van te beletten.

Het onderzoek wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad door toedoen van het Bureau.

Het Bureau bepaalt, in functie van het voorwerp van het ontwerp van norm, de duur van het onderzoek. Dit kan niet minder zijn dan vijf maanden volgend op de datum van publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer het gaat over een ontwerp van norm waarvoor een experimenteer- of proefperiode gewenst is, kan de duur van het openbaar onderzoek vrij door de commissie worden voorgesteld. Deze kan echter drie jaar niet overtreffen.

De opmerkingen, ontvangen in de loop van het onderzoek, worden door het Bureau, via de eventuele operator, overgemaakt aan de bevoegde commissie. Deze houdt hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening voor de uitwerking van de definitieve norm.

De opstellers van aanmerkingen hebben het recht door de commissie gehoord te worden ter gelegenheid van het onderzoek van deze aanmerkingen.

Na afloop van deze procedure stelt de commissie een rapport op, met weergave van de aan de aanmerkingen gegeven gevolgen.

Art. 18.Iedere beslissing : 1° om de tekst, voortgekomen uit het openbaar onderzoek, als norm te publiceren en deze aan bekrachtiging te onderwerpen;2° of om een ontwerp, ter onderzoek gesteld, te annuleren;3° of om de intrekking van een bekrachtiging en de annulering van een norm voor te stellen, wordt genomen door de Raad van Bestuur van het Bureau, onverminderd de bepalingen van het artikel 20. Iedere beslissing, bedoeld in het eerste lid, moet berusten op een voorstel van de bevoegde commissie, medegedeeld aan het Bureau, via de eventuele operator, met, indien nodig, een korte tekst ter verantwoording of het onderzoeksrapport.

Art. 19.Het Bureau houdt in een bestand de lijst bij van de specifiek-Belgische bekrachtigde normen, met vermelding van het indicatief en de benaming van de norm, de datum van de bekrachtiging en, in voorkomend geval, de datum van het schrappen van deze bekrachtiging.

Art. 20.Een ontwerp van norm wordt van rechtswege geannuleerd : 1° op de datum van publicatie van de corresponderende definitieve norm, ongeacht het statuut van deze;2° bij ontstentenis hiervan, na een periode van drie jaar aanvang nemend op de datum van beëindiging van het openbaar onderzoek.

Art. 21.Het koninklijk besluit ter bekrachtiging van normen of ter intrekking van de bekrachtiging van normen wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. HOOFDSTUK V. - Registratie van buitenlandse, Europese of internationale normen en documenten

Art. 22.De documenten die als normen door het Bureau kunnen geregistreerd worden zijn : 1° normen of normatieve publicaties van internationale en Europese normalisatieorganisaties;2° normen of normatieve publicaties van buitenlandse normalisatie- organisaties;3° bepaalde normatieve documenten, uitgewerkt door de commissies, op bijzondere beslissing van de Raad van Bestuur.

Art. 23.Iedere beslissing : 1° om een norm te registreren, 2° of om de registratie van een norm te schrappen, wordt genomen door de Raad van Beheer van het Bureau. Iedere beslissing, bedoeld in het eerste lid, moet berusten op een voorstel van de bevoegde commissie, medegedeeld aan het Bureau, via de eventuele operator, met, indien nodig, een korte tekst ter verantwoording of het onderzoeksrapport.

De procedure vastgesteld in het tweede lid van dit artikel is echter niet van toepassing in de gevallen waarbij de naleving van internationale akkoorden of van regels, vastgesteld door de Europese normalisatie organisaties zich opdringt.

Art. 24.Het Bureau houdt in een bestand de lijst bij van de geregistreerde normen, met vermelding van het registratienummer, het indicatief en de benaming van de norm, de datum van de beslissing tot registratie, genomen door de Raad van Bestuur, evenals, in voorkomend geval, de datum van de beslissing deze registratie te schrappen.

Art. 25.De geregistreerde tekst wordt voorafgegaan door een bladzijde die alle noodzakelijke inlichtingen bevat met betrekking tot de identificatie van de norm en zijn statuut.

Art. 26.De registratie en de schrapping van de registratie van normen worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, door tussenkomst van het Bureau. HOOFDSTUK VI. - Bekrachtiging van Europese of internationale normen

Art. 27.Na goedkeuring door de Raad van Bestuur, kan iedere geregistreerde norm worden bekrachtigd op gemotiveerd verzoek, voor zover de aanvrager alle kosten van deze bekrachtiging ten laste neemt.

De bekrachtiging van een geregistreerde norm vereist geen nieuw openbaar onderzoek.

Art. 28.Het Bureau houdt in een bestand de lijst bij van de Europese of internationale bekrachtigde normen, met vermelding van het indicatief en de benaming van de norm, de datum van de bekrachtiging en, in voorkomend geval, de datum van het schrappen van deze bekrachtiging. HOOFDSTUK VII. - Publicatie en/of registratie van technische documenten

Art. 29.Iedere beslissing om over te gaan tot de publicatie en/of de registratie van een technisch document wordt genomen door de Raad van Bestuur, op voorstel van de bevoegde commissie, de eventuele operator of het Directiecomité. HOOFDSTUK VIII. - Eindbepalingen

Art. 30.Dit koninklijk besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 31.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^