Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 mei 2005
gepubliceerd op 17 juni 2005

Koninklijk besluit houdende specifieke bepalingen voor het vervullen van de dienstreizen van de algemeen directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen die onder Wetenschapsbeleid ressorteren

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2005021079
pub.
17/06/2005
prom.
25/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/25/2005021079/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Koninklijk besluit houdende specifieke bepalingen voor het vervullen van de dienstreizen van de algemeen directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen die onder Wetenschapsbeleid ressorteren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2004 en op artikel 6;

Gelet op het koninklijke besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementsfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op de artikelen 2, 5, § 1 en 34;

Overwegende dat de dienstreizen en het vervullen van representatiefuncties van de algemeen directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen zo goed mogelijk moeten worden gewaarborgd, met name in vreemde landen en in internationale culturele en wetenschappelijke organisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bij het vervullen van hun representatiefuncties of wanneer zij in het buitenland op dienstreis zijn, wordt de algemeen directeur van de federale wetenschappelijke instellingen hierna vermeld in de linkerkolom toestemming verleend om, indien zij dat nuttig achten voor het promoten van hun respectieve instelling, de titel te dragen vermeld in de rechterkolom : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2005.

Art. 3.Onze Minister van Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschapsbeleid, M. VERWILGHEN

^