Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 januari 2001
gepubliceerd op 13 februari 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012058
pub.
13/02/2001
prom.
25/01/2001
ELI
eli/besluit/2001/01/25/2001012058/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid artikel 35, § 5, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996, 6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999 en 8 juni 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 1 december 2000;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het meerjarenplan voor de federale gezondheidssector van 1 maart 2000 voor de privé sector en van 28 november 2000 voor de openbare sector in de harmonisering van de barema's voorziet; dat, in de openbare sector, het meerjarenplan die toekenning voorziet van een bijkomende financiering van de reeds verwezenlijkte harmonisering van de barema's; dat de overheid er zich toe verbonden heeft om voor die harmonisering gefaseerd middelen ter beschikking te stellen van de bij de harmonisering betrokken sectoren; dat de eerste schijf van de harmonisering ingaat op 1 januari 2001; dat, voor de thuisverpleging en het Rode Kruis, de techniek van de Sociale Maribel de meest aangewezen weg is om de toegezegde middelen ter beschikking van de sectoren te stellen; dat bijgevolg zonder verwijl de reglementering van de Sociale Maribel moet aangepast worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector wordt aangevuld met het volgende lid : « Vanaf 1 januari 2001, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op 17 240 frank per kwartaal voor de diensten voor thuisverpleging en op 31 233 frank per kwartaal voor de werknemers die vallen onder het « Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.

Koninklijke besluiten van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1998.

Koninklijke besluiten van 1 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

Koninklijk besluit van 8 juni 2000, Belgisch Staatsblad van 30 juni 2000.

^