Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2018
gepubliceerd op 09 maart 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018010327
pub.
09/03/2018
prom.
25/02/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 141973/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

Art. 2.De hieronder vastgestelde bepalingen zijn afgesloten in het kader van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016. HOOFDSTUK II. - Rechthebbenden en vormen

Art. 3.Het uitvoerend personeel heeft recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 : - Voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden; - Halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering in het kader van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar; - 1/5de loopbaanvermindering in het kader van landingsbanen vanaf de leeftijd van 50 jaar wanneer de werknemer een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar heeft doorlopen.

Art. 4.Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft recht op voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden.

Het niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar heeft in toepassing van artikel 2, § 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 geen recht op een halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering.

Art. 5.§ 1. Het niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager, heeft recht op voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden. § 2. Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager, recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 : - Halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden; - Halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering in het kader van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar. § 3. Vanaf 1 januari 2018 heeft het niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager, recht op 1/5de loopbaanvermindering in het kader van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar zonder instemming van de werkgever met de individuele aanvraag.

Art. 6.§ 1. Het niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder dat niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 valt, heeft recht op voltijds tijdskrediet met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden. § 2. Mits instemming van de werkgever met de individuele aanvraag, heeft het niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder dat niet onder het toepassingsgebied van artikel 5 valt, recht op de volgende vormen van tijdskrediet voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 : - Halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief gedurende maximum 36 of 51 maanden; - Halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering in het kader van landingsbanen vanaf de leeftijd van 55 jaar. HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 7.De verschillende vormen van tijdskrediet worden opgenomen conform de periodes voorzien in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Aanvraag verlengingen

Art. 8.De aanvraag om het recht op tijdskrediet te verlengen dient schriftelijk te gebeuren en conform de termijnen voorzien in artikel 12 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels Percentage tijdskrediet

Art. 9.Het percentage vermeld in artikel 16, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 (5 pct.) wordt verhoogd tot 6 pct.

Art. 10.Werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend voor de vaststelling van het percentage vermeld in artikel 9 van deze collectieve arbeidsovereenkomst (6 pct.).

Opname 1/5de tijdskrediet

Art. 11.De werknemers die recht hebben op een tijdskrediet onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de, conform de intersectorale collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot tijdskrediet, hebben het recht dit tijdskrediet op te nemen in één hele of in twee halve dagen.

Opname halftijds tijdskrediet 55+ met toeslag van het sociaal fonds

Art. 12.In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 55 jaar of meer met toeslag van het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren", zoals bepaald in artikel 14 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te presteren in een driedagenweek.

De driedagenweek wordt georganiseerd rekening houdend met de modaliteiten zoals bepaald in artikel 14, f) van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Re-integratie

Art. 13.Na afloop van de periode van uitoefening van de rechten zoals bepaald in de artikelen 3, 4 en 8 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, heeft de werknemer in toepassing van artikel 21, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 het recht terug te keren naar zijn functie of, wanneer dit niet mogelijk is, naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie conform zijn arbeidsovereenkomst. Ook de plaats van tewerkstelling kan verschillend zijn. HOOFDSTUK V. - Toeslag van het sociaal fonds

Art. 14.In geval van vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking door de werknemers van 55 jaar of meer, zal door het "Sociaal Fonds voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" een toeslag betaald worden, binnen de volgende voorwaarden : a) De toeslag wordt enkel toegekend aan de werknemers met minimum 25 jaar beroepsloopbaan en die minimum 3/4de van een voltijdse betrekking werden tewerkgesteld gedurende de 24 maanden vóór de aanvraag;b) De toeslag bedraagt 148,74 EUR per maand;c) De betrokken werknemers moeten gedurende hun loopbaan in de onderneming minstens vijf jaar anciënniteit hebben in een arbeidsregime van 27 uur per week of meer (waaronder de volledige periode van de twaalf maanden voorafgaand aan het begin van het tijdskrediet);d) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn beroepsloopbaan verder te zetten tot aan het pensioen in een stelsel van halftijds tijdskrediet (tijdskrediet zonder motief en/of tijdskrediet eindeloopbaan 55+);e) De betrokken werknemer moet zich ertoe verbinden zijn pensioen ten laatste te nemen op de wettelijke minimumleeftijd;f) De betrokken werknemer moet een variabel uurrooster aanvaarden;g) De deeltijdse werknemers, die in het kader van het stelsel van het tijdskrediet hun prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, hebben recht op de toeslag van 148,74 EUR naar verhouding van hun prestaties volgens het volgende systeem : 148,74 EUR x [(aantal uren per week voorzien in de arbeidsovereenkomst - 17,5)/17,5]. Voorbeeld : een werknemer met een arbeidsduur van 30 uur per week ontvangt een toeslag van 148,74 EUR x [(30 - 17,5)/17,5] = 106,24 EUR per maand; h) De verbintenis tot het betalen van een toeslag vervalt wanneer er een bijdrage (sociale zekerheidsbijdrage of andere) op zou verschuldigd zijn;i) De financiering en de praktische organisatie van de betaling van deze toeslagen via het sociaal fonds wordt behouden.De opbrengst van de bijdrage ten voordele van de tewerkstelling wordt bij voorrang voor dit initiatief aangewend.

Deze maatregel maakt een tewerkstellingsmaatregel uit om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen. HOOFDSTUK VI. - Informatie en overleg inzake tewerkstelling

Art. 15.Met respect voor de bevoegdheden van de syndicale afvaardiging zoals vermeld in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 en de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot het statuut van de syndicale afvaardiging gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, wordt in het kader van de discussie en het overleg over de evolutie van de tewerkstelling, per trimester, een dubbele informatie per zetel overgemaakt door de ondernemingen aan de ondernemingsraden : - het aantal personen die tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; - het aantal personen ouder dan 55 jaar die 1/2de of 1/5de tijdskrediet nemen en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming; - het aantal deeltijdse werknemers dat geniet van een arbeidsduurverhoging en het volume uren dat dit voorstelt voor de globale onderneming.

Deze inlichtingen zullen globaal en voor elke zetel afzonderlijk gegeven worden. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen

Art. 16.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. Zij houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2019.

De bepalingen van hoofdstuk V vormen een verlenging zonder onderbreking van de regeling vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005 betreffende het tijdskrediet (nr. 75195/CO/202), die zonder onderbreking werd verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 augustus 2007, van 23 juni 2009, van 9 december 2011, van 19 februari 2014 en van 21 september 2015 en dit onder de voorwaarden van het hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, onder andere : - het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt niet verhoogd; - de werknemersdoelgroep die aanspraak kan maken op de aanvullende vergoeding wordt niet uitgebreid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^