Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2008
gepubliceerd op 11 maart 2008

Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022132
pub.
11/03/2008
prom.
25/02/2008
ELI
eli/besluit/2008/02/25/2008022132/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2007 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 59, eerste lid;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 4 juni 2007;

Gelet op het advies van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, uitgebracht op 18 juin 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 5 november 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 11 januari 2008;

Gelet op het advies 44.067/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in de artikelen 3, 18, § 2, B, e), en 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, beloopt, voor het jaar 2007 1.028.823.000 euro, namelijk 500.659.000 euro voor de hiervoor bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, en 528.164.000 euro voor de hiervoor bedoelde verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^