Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2007
gepubliceerd op 28 februari 2007

Koninklijk besluit tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002031
pub.
28/02/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/besluit/2007/02/25/2007002031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2007. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 12 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, goedgekeurd bij de wet van 10 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van een Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 februari 2007;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken en van Onze Staatssecretaris voor Sociale economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als organisaties die de sociale economie vertegenwoordigen worden aangewezen : - Vlaams Overleg Sociale Economie VZW (Vosec), Breughelstraat 31-33, te 2018 Antwerpen; - Het Brussels overlegplatform voor de sociale economie bedoeld in artikel 15 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen; - Solidarité des Alternatives wallonnes et bruxelloises ASBL (SAW-B), rue Monceau-Fontaine 42, 6031 Monceau-sur-Sambre.

Art. 2.Als organisaties die de tewerkstellingsprojecten binnen de sociale economie vertegenwoordigen worden aangewezen : - Federation wallonne des Entreprises d'Insertion - Atout Ei ASBL, rue Monceau-Fontaine 42, bte 6, 6031 Monceau-sur-Sambre; - Het Brussels overlegplatform voor de sociale economie bedoeld in artikel 15 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen; - Vlaams overlegplatform invoegbedrijven; - Arbeitskreis Sozialökonomie, Gospert 1-17, 4700 Eupen.

Art. 3.Als organisaties die de beschutte werkplaatsen vertegenwoordigen worden aangewezen : - Amfion VZW, Goossensvest 34, 3300 Tienen; - Entente wallonne des Entreprises de Travail adapté ASBL, route de Philippeville 421, 6010 Couillet; - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail adapté ASBL, Trassersweg 347, 1120 Brussel.

Art. 4.Als organisaties die de buurt- en nabijheidsdiensten vertegenwoordigen worden aangewezen : - Fédération des Services de Proximité à Finalité sociale ASBL (FSPFS), rue Grégoire Soupart 13-15, 6200 Châtelet; - Koepel van Buurt- en Nabijheidsdiensten VZW (KBN), Kolmenstraat 149a, 3512 Stevoort.

Art. 5.Als organisaties die de coöperatieven vertegenwoordigen worden aangewezen : - Belgische Federatie van de Sociale en Cooperatieve Economie - Febecoop VZW, Hoogstraat 28, 1000 Brussel; - Groep Arco, Livingstonelaan 6, 1000 Brussel.

Art. 6.Als organisaties die het MVO-landschap in België vertegenwoordigen worden aangewezen : - Business & Society Belgium VZW, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel; - Kauri VZW, de Fiennesstraat 77, 1070 Anderlecht; - L'Agence Alter ASBL, Coenraetsstraat 64, 1060 Brussel.

Art. 7.Als organisaties die de sociale economie, gerelateerd aan een welbepaalde sector of activiteit vertegenwoordigen, worden aangewezen : 1° voor de recyclage- en hergebruik-activiteiten : - Koepel van Vlaamse Kringloopcentra VZW, Junostraat 30, 2600 Berchem; - Réseau d'entreprises d'économie sociale actives dans le secteur de la récupération et du recyclage ASBL, Avenue Cardinal Mercier 53, 5000 Namur; 2° als organisatie die de activiteitencoöperaties vertegenwoordigt : - Coopac.be GIE, rue Monceau-Fontaine 42, boîte 15, 6031 Monceau-sur-Sambre; 3° als organisaties die de opleidings- en doorstromingsprojecten in de sociale economie vertegenwoordigen : - Steunpunt Lokale Netwerken VZW - SLN, Reigerstraat 10, 9000 Gent; - Interfédération des EFT et OISP ASBL, rue Marie-Henriette, 19/21, 5000 Namur; - Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion - FeBISP, Cantersteen, galerie Ravenstein 3, bte 4, 1000 Bruxelles; - Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel - OOTB, Delaunoystraat 58/10, 1080 Brussel; 4° als organisatie gericht op gender mainstreaming binnen de sociale economie : - Flora, Netwerk voor Vorming en Werkcreatie met Vrouwen VZW, Vooruitgangsstraat 323/7, 1030 Brussel. Aan de in artikel 1 van dit besluit bedoelde organisaties wordt gevraagd om in overleg met de organisaties, bedoeld in voorgaand lid, een dubbele lijst voor te stellen op basis waarvan vier leden zullen benoemd worden, overeenkomstig artikel 4, 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie.

Art. 8.Onze Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 februari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE, afwezig : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT De Staatssecretaris voor Sociale Economie, Mevr. E. VAN WEERT

^