Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 11 juli 2013

Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013204059
pub.
11/07/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970 en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999 en 16 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités sluiten houdende hernieuwing van de mandaten van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités sluiten houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op het bericht aan de representatieve organisaties voor zelfstandigen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2011, waarop een voor de arbeidsrechtbank te Brussel ruim onvoldoende aantal kandidaten werd voorgedragen door de representatieve organisaties;

Gelet op de moeilijkheden die de arbeidsrechtbank te Brussel ondervindt;

Gelet op de spontaan ingediende kandidaturen;

Gelet op het advies van de gerechtelijke autoriteiten, met name de procureur-generaal bij het hof van beroep en de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel;

Op de voordracht van de Minister van de Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd in de hoedanigheid van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2012 : De heer GOVAERTS, Robert, wonende te 1982 Elewijt;

De heer MAETENS, André, wonende te 1840 Malderen;

De heer VAN LEMBERGEN, Harry, wonende te 1745 Opwijk.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2012.

Art. 3.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

^