Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2006
gepubliceerd op 21 december 2006

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006023267
pub.
21/12/2006
prom.
23/11/2006
ELI
eli/besluit/2006/11/23/2006023267/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1994, 22 februari 1998, 14 januari 2002, 2 augustus 2002 en 9 juli 2004;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58 betreffende de controle op de aanwending van de toelagen;

Gelet op de wet van 20 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 59.0;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de delegatie verleend aan de Inspectie van Financiën, d.d. 5 februari 1963;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juni 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van 93.400 EUR, te boeken op basisallocatie 59.02.3321 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna « de FOD Volksgezondheid » genoemd, voor het begrotingsjaar 2006, toegekend aan : De instelling van openbaar nut « Croix-Rouge de Belgique », in het Nederlands « Belgische Rode Kruis » en in het Duits « Belgisches Rotes Kreuz » genaamd, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Stallestraat 98, die de rechtspersoonlijkheid overeenkomstig de wet van 30 maart 1891 geniet en waarvan de gewijzigde statuten goedgekeurd zijn door het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis, door het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot goedkeuring van de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis en door het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2004 houdende goedkeuring van de nieuwe statuten van het Rode Kruis van België aangenomen op 11 oktober 2003, hierna « het Belgische Rode Kruis » genoemd.

Art. 2.§ 1. Als compensatie voor deze toelage verbindt het Belgische Rode Kruis zich ertoe in het kader van artikel 11, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen een dienst voor dringende psychosociale interventie te organiseren en te handhaven overeenkomstig het monodisciplinaire plan dat is opgesteld voor de discipline bedoeld in artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit.

Het Belgische Rode Kruis verbindt zich er tevens toe de FOD Volksgezondheid zijn expertise en wetenschappelijke kennis aan te bieden bij het beheer van het psychosociale luik van noodsituaties. § 2. De organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie omvat inzonderheid : 1) advies en ondersteuning bij het opstellen van het voornoemde monodisciplinaire plan;2) het creëren en verstrekken van opleidingen voor de hulpverleners (waaronder, met name, het personeel en de vrijwilligers van het Belgische Rode Kruis) over de thema's die door de FOD Volksgezondheid worden bepaald op basis van het voornoemde monodisciplinaire plan en de door de FOD Volksgezondheid uitgevaardigde richtlijnen;3) advies en ondersteuning bij het operationele beheer van de verschillende plannen bedoeld in artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006 en van de psychosociale zorg in de situaties bedoeld in artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit, zowel in een preventieve fase als in een acute fase;4) de organisatie en het behoud van een ononderbroken bereikbare permanentie, teneinde de in artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006 bedoelde diensten te evalueren, te mobiliseren en te ondersteunen in de situaties bedoeld in artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit;5) de terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel voor de FOD Volksgezondheid en de personen of organisatie die de FOD aanwijst als hulpverleners overeenkomstig artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006;6) de interventie ter plaatse en de uitvoering van het voornoemde monodisciplinaire plan, teneinde dringende psychosociale zorg te verstrekken in samenwerking met de hulpverleners op gemeentelijk en provinciaal niveau.Deze interventie en uitvoering kunnen plaatsvinden tijdens een oefensituatie of een reële situatie en omvatten inzonderheid de medewerking op operationeel gebied aan de coördinatie van de onmiddellijke psychosociale zorg ter plaatse, de identificatie en de lokalisering van de betrokkenen alsook de opvang van en de bijstand aan de betrokkenen.

Art. 3.§ 1. Het Belgische Rode Kruis heeft het recht een verzoek van de FOD Volksgezondheid te weigeren indien de aard van de gevraagde interventie niet overeenstemt met de bevoegdheden, de fundamentele principes van het Belgische Rode Kruis of de opdrachten waarmee het in het kader van het voornoemde monodisciplinaire plan is belast of indien dit verzoek de erkende actiecapaciteit van het Belgische Rode Kruis overschrijdt. § 2. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden toevertrouwd aan door het Belgische Rode Kruis erkende deskundigen die een ruime expertise hebben aangetoond met betrekking tot de problematiek inzake psychosociale interventie en die over alle nodige kennis beschikken om deze opdrachten te volbrengen.

Om secundaire taken uit te voeren, kan het Belgische Rode Kruis enkel op zijn eigen verantwoordelijkheid minder gekwalificeerd personeel dan dat in paragraaf 2 inzetten voor zover het voldoende geschikt is voor de toegewezen taken. § 3. De in artikel 2 beschreven opdrachten worden over het hele Belgische grondgebied uitgevoerd. § 4. De FOD Volksgezondheid zal het Belgische Rode Kruis een bureau, vergaderruimten en vergadermateriaal ter beschikking stellen met het oog op eventuele prestaties binnen de FOD zelf wanneer de behoeften van de opdracht dat vereisen.

Art. 4.§ 1. Iedere betrokken crisismanager binnen de FOD Volksgezondheid stelt, in samenwerking met het Belgische Rode Kruis, een verslag over de operationele activiteiten op.

De dienst Monitoring van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid maakt, met de hulp van de crisismanagers, een evaluatie van de prestaties van de diverse betrokken partijen in het kader van de operationele activiteiten. § 2. Er zal een Begeleidingscomité worden opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid en het Belgische Rode Kruis en dat minstens twee keer per jaar samenkomt. Deze prestaties kunnen niet door het Rode Kruis worden aangerekend.

Art. 5.De in het kader van de gesubsidieerde opdrachten verkregen informatie en resultaten zijn vertrouwelijk en kunnen enkel voor wetenschappelijke doeleinden worden gepubliceerd nadat de FOD Volksgezondheid hiervoor de toelating heeft gegeven.

Art. 6.Het Belgische Rode Kruis wendt de middelen die hem ter beschikking zijn gesteld voor de psychosociale interventies bedoeld in artikel 2, § 2, 5) en 6), enkel aan indien : 1) de vraag om interventie exclusief uitgaat van één van de bevoegde verantwoordelijken die overeenkomstig het voornoemde monodisciplinaire plan zijn aangewezen;2) de geplande interventie exclusief wordt uitgevoerd ter ondersteuning van de hulpverleners bedoeld in artikel 11, § 2, van het voornoemde koninklijk besluit van 16 februari 2006.

Art. 7.§ 1. De in artikel 1 bedoelde toelage bestrijkt de periode van 1 januari 2006 tot 31 december 2006. § 2. De toelage wordt vereffend in de vorm van : 1) een provisie, die op zijn vroegst op 1 februari 2006 wordt gestort en waarvan het bedrag op 19.800 EUR wordt vastgesteld, om de kosten inzake permanentie en opleiding te dekken; 2) een definitief saldo berekend op basis van de onderstaande forfaitaire interventiekosten : a.elke interventie wordt gesubsidieerd ten belope van 2.200 EUR per 4 uur voor een standaardbezetting, met inbegrip van de kilometervergoeding; b. de kosten voor het inzetten van raadgevend personeel worden gesubsidieerd ten belope van 75 EUR per gepresteerd uur, alle kosten inbegrepen;c. in geval van langdurige interventie worden de bevoorradingskosten gesubsidieerd ten belope van 150 EUR per dag en dit per ploeg van 4 tot 6 personen. § 3. Het definitieve saldo wordt door het Belgische Rode Kruis in de vorm van een bewijsstuk voorgelegd aan de FOD Volksgezondheid op het volgende adres : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG II Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Boekhouding Eurostation II - V. Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel Onder bewijsstuk wordt minimaal het in artikel 4 bedoelde interventieverslag bedoeld waarin de uren waarop de medewerkers worden opgeroepen en afgelost, worden verduidelijkt voor de kosten bedoeld in § 2, 2), a. en c., en een standaardprestatieformulier per medewerker voor de kosten bedoeld in § 2, 2), b. § 4. Vóór de vereffening worden de aldus voorgelegde schuldvorderingen met betrekking tot de kosten bedoeld in § 2, 2), a. en c., geviseerd door de betrokken gezondheidsinspecteurs. § 5. Er wordt uiterlijk tegen 1 november 2006 een raming van het definitieve saldo voor het jaar 2006 voorgelegd.

De definitieve aangiften van schuldvorderingen worden uiterlijk tegen 1 maart 2007 voorgelegd. § 6. Alle sommen worden betaald op rekeningnummer 210-0912179-43, geopend op naam van het Belgische Rode Kruis.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^