Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2001
gepubliceerd op 18 december 2001

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013115
pub.
18/12/2001
prom.
23/11/2001
ELI
eli/besluit/2001/11/23/2001013115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 37 en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aantal leden ervan;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de banken;

Gelet op het advies 32.284/1 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 15 maart 1979 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de sector banken en tot vaststelling van het aantal leden ervan wordt opgeheven.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 maart 1979, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1979.

^