Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 1999
gepubliceerd op 22 september 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000398
pub.
22/09/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/23/1999000398/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">23 JUNI 1999. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ********><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** wet van 24 januari 1997 heeft de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten gewijzigd meer bepaald om een wettelijke bekrachtiging te geven aan het begrip **** en om de personen die om **** tijdelijk afwezig zijn van hun gewone verblijfplaats de mogelijkheid te bieden zich te laten inschrijven in de bevolkingsregisters op het adres van een natuurlijke persoon, behoudens zijn instemming, die zich ertoe verbindt om hen alle briefwisseling of alle administratieve documenten die voor hen bestemd zijn, te bezorgen.****><****>**** militaire personeel en het **** van de **** strijdkrachten in de **** ****, evenals de militairen die een specifieke opdracht vervullen in het buitenland, hetzij bij **** of supranationale instellingen, hetzij bij een militaire basis in het buitenland, beschikken onder andere over deze mogelijkheid.****><****>De rijkswacht heeft mijn aandacht gevestigd op het probleem waarmee haar personeelsleden die deel uitmaken van de detachementen die toezicht houden op de militairen in de **** ****, in dit opzicht te maken krijgen. **** de demilitarisering van de rijkswacht in 1992 heeft dit personeel immers sinds 1 januari van hetzelfde jaar niet langer de hoedanigheid van militair en kan het dus geen aanspraak maken op het voordeel van de inschrijving op een ****. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** beperkt de tijdelijke afwezigheid om ****, waarvoor de toekenning van een **** gerechtvaardigd is, immers tot een maximale duur van een jaar. **** personeelsleden vervullen echter een opdracht in het buitenland die bijna altijd meer dan een jaar duurt.****><****>Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb ter ondertekening aan **** Majesteit voor te leggen, strekt er precies toe in deze lacune te voorzien. Het streeft ernaar het voormelde koninklijk besluit van 16 juli 1992 te wijzigen om dit personeel de mogelijkheid te bieden aanspraak te maken op de toekenning van een **** op dezelfde wijze als het militair personeel dat het begeleidt.****><****>**** de wens die de rijkswacht uitgedrukt heeft, worden niet alleen de personeelsleden van de rijkswacht bedoeld die de **** strijdkrachten in de **** **** of elders in het buitenland begeleiden, maar ook de rijkswachters die een specifieke opdracht vervullen in het buitenland zoals bijvoorbeeld een operatie voor het behoud of het herstel van de vrede, die opgezet is door de **** of door de ****, of die de functie van verbindingsofficier van de **** **** in het buitenland uitoefenen.****><****>**** bij de artikelen <****>****_article">Artikel 1.Dit artikel strekt ertoe de opsomming van de categorieën van personen die beschouwd worden als tijdelijk afwezig van hun gewone verblijfplaats, aan te vullen met een nieuwe categorie, namelijk de personeelsleden van de rijkswacht die de **** strijdkrachten die in het buitenland gestationeerd zijn begeleiden of die een speciale opdracht vervullen in het buitenland. <****>****_article">Art. 2.Dit artikel strekt ertoe deze nieuwe categorie op te nemen in de lijst van de categorieën die in aanmerking komen voor de toekenning van een ****, dat gerechtvaardigd is door ****, in geval van een tijdelijke afwezigheid waarvan de te **** duur meer dan een jaar bedraagt.****><****>Ik heb de eer te zijn, ****, van **** Majesteit, de zeer eerbiedige en zee getrouwe dienaar, **** Minister van Binnenlandse ****, ****. VAN DEN ********><****> ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede kamer, op 17 april 1998 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «*****», heeft op 10 juni 1998 het volgende advies gegeven : Bij het ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.****><****>De Kamer was samengesteld uit : de heer ****. ****, staatsraad, voorzitter; de heren ****. ****, ****. ****, staatsraden; de heren ****. ****, ****.****. ****, assessoren van de afdeling wetgeving;****><****>**** ****. ****, toegevoegd griffier.****><****>Het verslag werd uitgebracht door de heer ****. ****, auditeur. De nota van het **** werd opgesteld en toegelicht door Mevr.****><****>****. ****, adjunct-referendaris.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>De griffier, ****. ****.****><****>De voorzitter, ****. ********><****> 23 JUNI 1999. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** **** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 1, § 2, ingevoegd bij de wet van 24 januari 1997, en artikel 3, tweede lid, gewijzigd bij dezelfde wet;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****, inzonderheid op artikel 18 en artikel 20, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 februari 1997;****><****>Gelet op het advies van de Raad van State;****><****>**** de voordracht van **** Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben **** besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.In artikel 18, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****, wordt een punt 6°bis ingevoegd, **** als volgt : « 6°bis de personeelsleden van de rijkswacht die afwezig zijn uit het Koninkrijk voor meer dan één jaar, die ofwel het militaire personeel en **** van de **** strijdkrachten in de **** **** of in een ander land begeleiden, ofwel een specifieke opdracht vervullen in het buitenland; ». <****>****_article">Art. 2.In artikel 20, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 21 februari 1997, wordt het punt « 6°bis » ingevoegd tussen de punten « 6° » en « 8° ». <****>****_article">Art. 3.**** Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 23 juni 1999.****><****>**** **** **** : **** Minister van Binnenlandse ****, ****. VAN DEN ****
^