Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 januari 2006
gepubliceerd op 06 april 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012791
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 Jaarlijkse premie (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75723/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202) met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). HOOFDSTUK II. - Jaarlijkse premie

Art. 2.§ 1. Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald.

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers stemt het bedrag van deze premie overeen met 5 EUR bruto per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie evenals het gedeelte enkel en dubbel vakantiegeld op deze premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur. § 2. Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met het maandloon van de maand juni uitbetaald. In het totaal, dit is met inbegrip van het enkel en dubbel vakantiegeld, moet het bedrag van deze premie bij een volledig refertejaar overeen stemmen met 70 EUR bruto.

Het refertejaar is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Voor de in dienst zijnde werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, worden de premie en het gedeelte enkel en dubbel vakantiegeld op deze premie, pro rata temporis berekend ten belope van één twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). § 3. In afwijking van de onder § 2 vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de volgende overgangsregeling.

De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een premie van 70 EUR bruto worden uitbetaald.

Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

Art. 3.Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen.

De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging.

In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 - 5 EUR bruto per maand in de maandelijkse lonen opgenomen.

Art. 4.Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden verkeert. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden van de kleinhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 januari 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^