Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging en aanpassing van de sectorale SWT-regeling in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203600
pub.
05/10/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging en aanpassing van de sectorale SWT-regeling in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot verlenging en aanpassing van de sectorale SWT-regeling in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 Verlenging en aanpassing van de sectorale SWT-regeling in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125161/CO/111)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.Verlenging 2.1. Het artikel 18, § 3 van de collectieve arbeids overeenkomst van 17 maart 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 29 december 1986 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014022526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten inzake het nationaal akkoord 2013-2014 (124612/CO/111) dat betrekking heeft op het SWT op 58 jaar op basis van artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt, binnen de wettelijke mogelijkheden, verlengd tot en met 31 december 2017, voor zover de werklieden in toepassing van de van toepassing zijnde reglementering voldoen aan de geldende loopbaanvoorwaarde.

De leeftijd wordt verhoogd van 58 tot 60 jaar. 2.2. Arbeiders ontslagen in het kader van een SWT gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst en die de leeftijd van 60 jaar bereiken tijdens de geldigheidsperiode van deze collectieve arbeidsovereenkomst, genieten het recht op een aanvullende vergoeding zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 19 december 1974, op voorwaarde dat zij op het einde van hun loopbaan het beroepsverleden bedoeld in artikel 2, § 1, 4de lid van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op 10 juni 2007 sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen aantonen.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat het reglementair kader de toepassing ervan onmogelijk maakt zonder dat andere rechten geopend worden dan deze voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^