Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 10 november 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203549
pub.
10/11/2015
prom.
23/08/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125202/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden en de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Ontslag

Art. 2.De aanvullende vergoeding, ingevoerd in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, wordt toegekend aan de werknemers die worden ontslagen om andere redenen dan de dringende reden en die voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden. HOOFDSTUK III. - Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Art. 3.§ 1. De werknemers moeten voldoen aan de voorwaarden in verband met leeftijd en loopbaan. § 2. De leeftijdsvoorwaarde is 60 jaar.

De hierboven vermelde leeftijdsvoorwaarde moet worden vervuld in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2017 en, bovendien, op het einde van de arbeidsovereenkomst. § 3. De loopbaanvoorwaarde wordt op de volgende manier bepaald : 1° 40 jaar voor de mannelijke bedienden;2° 31 jaar voor de vrouwelijke bedienden. De beroepsloopbaan bedoeld in het vorige lid wordt voor de vrouwelijke werknemers gebracht op 32 jaar vanaf 1 januari 2016 en op 33 jaar vanaf 1 januari 2017.

De bovenvermelde loopbaanvoorwaarde moet uiterlijk op het einde van de arbeidsovereenkomst worden vervuld. HOOFDSTUK IV. - Vervanging

Art. 4.De werkgever is verplicht om de ontslagen bediende bedoeld in artikel 2 en die, op het einde van zijn arbeidsovereenkomst, de leeftijd van 62 jaar niet bereikt te vervangen door een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze van wie het arbeidsstelsel gemiddeld hetzelfde aantal uren per arbeidscyclus omvat dan het arbeidsstelsel van de werkloze met bedrijfstoeslag die hij vervangt.

De bepalingen waarin voorzien is door hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot vaststelling van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag en die betrekking hebben op de vervanging zijn van toepassing. HOOFDSTUK V. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 5.De aanvullende vergoeding wordt berekend zoals bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974. In geval van overgang van het stelsel "halftijds tijdskrediet" of van het stelsel "4/5 tijdskrediet" of van het stelsel "halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar" naar het "brugpensioenstelsel", zal de aanvullende vergoeding worden berekend op basis van het arbeidsstelsel van de werknemers op het moment van de toegang tot één van deze arbeidstijdverminderingen. HOOFDSTUK VI. - Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad

Art. 6.Al wat niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geregeld door de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 van de Nationale Arbeidsraad. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een periode van drie jaar. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^