Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 09 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204483
pub.
09/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het verzekeringswezen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1979 betreffende de vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139633/CO/306)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van artikel 6/3 van de wet van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen sluiten ter bestrijding van de loonklooftussen mannen en vrouwen en is het gevolg van een controle van de sectorale classificatie door de FOD WASO.

Art. 3.Artikel 10, I, 1., 2de alinea, "de groep A omvat het hulppersoneel : schoonmakers, afwassers, opdieners, werkvrouwen, keuken- of officemeisjes" wordt door "de groep A omvat het hulppersoneel : schoonmakers, afwassers, opdieners, keukenpersoneel" vervangen.

In artikel 10, I, 1., 3de alinea, 2° worden de woorden "de schoonmakers en de werkvrouwen" door "de schoonmakers" vervangen.

Art. 4.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2017 en wordt voor een onbepaalde duur gesloten.

Elke ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsovereenkomst helemaal of ten dele opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Deze opzegging wordt gericht, bij een ter post aangetekende brief, aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^