Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204455
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017 Sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139600/CO/330) HOOFDSTUK I. - Voorwerp van de overeenkomst

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten : - in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienr. 103537/CO/330), afgesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en - diensten en zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 121162/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 135009/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (registratienr. 127323/CO/330); - in toepassing van artikel 4 van het pensioenreglement dat als bijlage is opgenomen bij de hoger genoemde collectieve arbeidsovereenkomst en zoals gewijzigd bij collectieve arbeids overeenkomst van 12 november 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 113964/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 121162/CO/330), bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2016 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 135009/CO/330) en bij collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015 tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 330 (registratienr. 127322/CO/330). HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en alle werknemers, met uitzondering ven de categorieën voorzien in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en onder : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; - de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; - de dagverzorgingscentra voor bejaarden; - de revalidatiecentra; - de diensten voor thuisverpleging; - de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op : - werknemers met een contract van interimarbeid; - werknemers met vakantie-, studenten- of IBO-contracten (individuele beroepsopleiding); - leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (erkende leerling van de middenstand, leerling met industrieel leercontract, leerling in opleiding tot ondernemingshoofd, leerling met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, erkend door de gemeenschappen en gewesten, stagiair met een beroepsinlevingsovereenkomst); - arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; - werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privésector (RSZ-code 072). HOOFDSTUK III. - Pensioentoezegging

Art. 4.§ 1. Op 1 januari 2017 is een éénmalige toelage op de individuele pensioenrekening gestort voor het jaar 2016. § 2. De valutadatum vanaf wanneer het rendement toegekend wordt is 1 januari 2017.

Art. 5.De toelage voor het jaar 2016 bedraagt maximaal 10 EUR per rechtgevend trimester in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 voor zover : - de aangeslotene in het jaar 2016 door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is; - en in de periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters door een arbeidsovereenkomst verbonden was met een organisatie waarop het pensioenreglement van toepassing is.

Art. 6.§ 1. De toelage wordt toegekend in verhouding tot de "contractuele arbeidstijd", zijnde [het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer] gedeeld door [het gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon].

Als de werknemer geen volledig trimester gewerkt heeft of in de loop van een trimester van contractuele arbeidstijd is veranderd, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen van de arbeidsduur ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester. § 2. Als de werknemer in de loop van het trimester met wettelijk pensioen is gegaan, wordt de contractuele arbeidstijd geproratiseerd in functie van het aantal kalenderdagen tot de pensioendatum ten opzichte van het aantal kalenderdagen in het betrokken trimester. § 3. In geval van opzeggingsvergoeding wordt de toelage, bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst, toegekend voor de volledige periode waarmee deze opzeggingsvergoeding overeenkomt, voor zover deze periode een aanvang neemt in het jaar 2016 en de betrokken werknemer voorafgaand aan deze periode aan de voorwaarden van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft voldaan. § 4. De berekening van de toelage wordt vastgesteld op basis van de gegevens die meegedeeld werden door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding, geldigheidsduur en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor onbepaalde tijd. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen worden opgezegd vóór 30 juni van ieder kalenderjaar, met uitwerking op 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. De opzegging moet betekend worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, die een kopie van de opzegging stuurt aan elke ondertekenende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^