Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 07 november 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204442
pub.
07/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het havenbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017 Verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (Overeenkomst geregistreerd op 21 april 2017 onder het nummer 138788/CO/301)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het havenbedrijf en op de havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en treedt in werking op 1 april 2017. Zij is van toepassing tot en met 30 september 2017.

Art. 3.Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten die eindigen op 31 maart 2017 worden verlengd tot en met 30 september 2017 : - De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2016 - Sectoraal akkoord 2015-2016 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent (registratienummer 134056/CO/301); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2016 - Sectoraal akkoord 2015-2016 voor de havenarbeiders van het logistiek contingent (registratienummer 134057/CO/301); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2016 - Sectoraal akkoord 2015-2016 voor de vaklui (registratienummer 134058/CO/301).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^