Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 30 oktober 2017

Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017040438
pub.
30/10/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 90, tweede lid;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 juni 2017;

Overwegende dat dit besluit geen besluit is dat nieuwe, dwingende voorschriften bevat, die een onpersoonlijke en abstracte rechtstoestand regelen en die gelden voor een onbepaald aantal gevallen en van toepassing zijn op de rechtsonderhorigen in het algemeen, dan wel op een onbepaalde groep, niet geïndividualiseerde, rechtsonderhorigen die zich in eenzelfde objectieve toestand bevinden, en bijgevolg gaat het niet om een reglementair besluit in de zin van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat de afdeling Wetgeving niet bevoegd is om advies te geven over het ontwerp;

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de gewone commanditaire vennootschap Klusser (nr. KBO: 0672.964 917);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WETASKER (nr. KBO: 0674.759.516);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de naamloze vennootschap HELPPER (nr. KBO: 0673.790.011);

Overwegende de aanvraag van erkenning ingediend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RED CARROTS (nr. KBO: 0870.869.166);

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden in de zin van artikel 90, eerste lid, 1° bis, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de volgende elektronische platformen erkend: 1° het elektronische platform "www.wurk.be", georganiseerd door de gewone commanditaire vennootschap Klusser; 2° het elektronische platform "www.wetasker.com", georganiseerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WETASKER; 3° het elektronische platform "www.helpper.be", georganiseerd door de naamloze vennootschap HELPPER; 4° het elektronische platform "www.deelplatform.be", georganiseerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RED CARROTS.

Art. 2.De erkenning wordt vanaf 16 mei 2017 toegekend aan het elektronische platform bedoeld in artikel 1, 1°.

De erkenning wordt vanaf 1 juni 2017 toegekend aan het elektronische platform bedoeld in artikel 1, 2°.

De erkenning wordt vanaf 15 juni 2017 toegekend aan het elektronische platform bedoeld in artikel 1, 3°.

De erkenning wordt vanaf 1 november 2017 toegekend aan het elektronische platform bedoeld in artikel 1, 4°.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

^