Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 08 november 2017

Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013923
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 270, § 1, gewijzigd bij artikel 66 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, bij artikel 34 van de wet van 13 december 2006, bij artikel 75 van de wet van 6 mei 2009, en bij artikel 39 van de wet van 23 december 2009 en bij artikel 102 van de wet van 17 juli 2015;

Gelet op de voordracht van de Ministerraad;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het een formele beslissing betreft;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, op voordracht van de Ministerraad ter vervanging van de heer Loix Marc, van wie zij het mandaat zal beëindigen: Mevr. van Sloten, Fabienne, wonende te Etterbeek.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^