Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2008
gepubliceerd op 12 november 2008

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022594
pub.
12/11/2008
prom.
22/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de contrôle op sommige instellingen van openbaar nut, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2008;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40 en 60bis ;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioneen, inzonderheid op artikel 10;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het voorzitterschap van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen, wordt toevertrouwd aan de heer Jef MAES, directeur van het sociaal departement van een representatieve werknemersorganisatie, voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2009.

Art. 2.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 22 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, Mevr. M. ARENA

^