Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 november 2007
gepubliceerd op 13 december 2007

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007023534
pub.
13/12/2007
prom.
22/11/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2007. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 21ter, §§ 1, 4 en 5, ingevoegd bij de wet van 5 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2004 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als werkend lid van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, vertegenwoordiger van de kinesitherapeuten : Van Dooren, Fabienne, Kraainem, ter vervanging van Croonenborghs, Danièle, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie, vertegenwoordiger van de kinesitherapeuten : Cogneau, Yvan, Wezembeek-Oppem, ter vervanging van Uylenbroeck, Thierry, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, D. DONFUT

^