Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003374 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007003373 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007011544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007023518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007023534 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007023562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 10, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 27/12/2007 numac 2007023586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/11/2007 pub. 24/06/2008 numac 2008000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 42 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 12/12/2007 numac 2007037166 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200453 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/11/2007 pub. 25/02/2008 numac 2008200454 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

decreet

type decreet prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203478 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou, op 23 juni 2000, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 25 juni 2005 type decreet prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203477 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg, op 10 april 2006 type decreet prom. 22/11/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007203480 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met de Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou, op 23 juni 2000, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 25 juni 2005 type decreet prom. 22/11/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007203479 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen materies, met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg, op 10 april 2006 type decreet prom. 22/11/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007203484 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens type decreet prom. 22/11/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007203489 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type decreet prom. 22/11/2007 pub. 19/12/2007 numac 2007203559 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 22/11/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203578 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing en van andere decreten met een gelijksoortig doel type decreet prom. 22/11/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203579 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 februari 1998 houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende het tewerkstellingsbeleid en van andere decreten met een gelijksoortig doel type decreet prom. 22/11/2007 pub. 21/12/2007 numac 2007203605 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 22/11/2007 pub. 30/01/2008 numac 2008200264 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 april 2005 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor deontologie voor de hulpverlening aan de jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 30/11/2007 numac 2007203442 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2006 tot benoeming van de leden van het Comité van deskundigen van de "Société publique de Gestion de l'Eau" type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 05/12/2007 numac 2007203476 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage van het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 06/12/2007 numac 2007203481 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de uitschrijver van opleidingscheques type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007203501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende sociale hulpverlening aan rechtsonderhorigen type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2007 pub. 18/01/2008 numac 2008200096 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van een ontginningsgebied te Florennes voorzover het de beslissing bevestigt van de Waalse Regering van 1 april 2004 en tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een groengebied op het grondgebied van de gemeente Sambreville (Falisolle), een landbouwgebied, een bosgebied en een natuurgebied op het grondgebied van de gemeente Fosses-la-Ville (Le Roux), van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort met het oog op de opneming van een landbouwgebied, een landschappelijk waardevol bosgebied, een bosgebied en een groengebied op het grondgebied van de gemeente Anhée en van het gewestplan Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van een groengebied, een landbouwgebied en een natuurgebied op het grondgebied van de gemeente Wanze (Moha)

erratum

type erratum prom. 22/11/2007 pub. 22/01/2008 numac 2008011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra. - Erratum
^