Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2017
gepubliceerd op 01 juni 2017

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017012294
pub.
01/06/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/22/2017012294/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 22, tweede lid, vervangen bij de wet van 30 maart 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Overwegende de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact artikel 72, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 19 december 2014;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 24 april 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 mei 2017;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de verhoging van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld uitbetaald door de Federale Pensioendienst vanaf 1 mei 2017;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de bepalingen van artikel 56 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, die gewijzigd zullen worden door artikel 1 van voorliggend besluit, een verhoging van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld voorzien vanaf mei 2017;

Dat het daarom van belang is dat de Federale Pensioendienst zijn informaticaprogramma's kan aanpassen en kan overgaan tot de uitvoering van voorafgaande testen en dit om een correcte betaling van het verschuldigde vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld te waarborgen in mei 2017;

Gelet op het advies nr. 61.516/1 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bedragen van 171,13 euro, 102,63 euro, 670,76 euro en 536,60 euro bedoeld in artikel 56, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers worden respectievelijk vervangen met ingang van 1 mei 2017 door de bedragen van 174,98 euro, 104,94 euro, 685,85 euro en 548,67 euro.

De verhogingscoëfficiënt van 1,15 bedoeld in artikel 56, § 5, van hetzelfde besluit wordt met ingang van 1 mei 2017 vervangen door de verhogingscoëfficiënt van 1,175875.

Art. 2.De bepalingen van dit besluit treden in werking op 1 mei 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^