Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2020
gepubliceerd op 29 juli 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2017 betreffende de betaling van een eindejaarspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020201833
pub.
29/07/2020
prom.
22/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 25/11/2020 numac 2020043610 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019015908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 25/11/2020 numac 2020043610 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019015908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, tot vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie Collectieve arbeids overeenkomst van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 25/11/2020 numac 2020043610 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 21/01/2020 numac 2019015908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019015712 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Vervanging van de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten betreffende de betaling van een eindejaarspremie (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2020 onder het nummer 156820/CO/327.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de beschutte werkplaatsen die ressorteren onder Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Onder "werknemers" wordt begrepen : - de arbeidsters en arbeiders; - de vrouwelijke en mannelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Juridisch kader

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst legt de sectorale basisregels vast die van toepassing zijn op de werkgevers en werknemers bedoeld in artikel 1 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen.

Onverminderd de gunstigere situaties die bestaan in de ondernemingen, wordt een eindejaarspremie toegekend aan het personeel bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst. HOOFDSTUK III. - Voorwerp

Art. 4.Er wordt elke werknemer van de onderneming een minimum eindejaarspremie gewaarborgd. § 1. Deze eindejaarspremie bestaat ten minste uit : 1/ 3,16 pct. van het brutoloon dat door de werkgever wordt betaald tijdens een referteperiode. Onder "brutoloon" verstaat men : de gepresteerde uren en de gelijkgestelde uren; 2/ Ter uitvoering van het akkoord 2018-2019 voor de non-profitsectoren van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 juli 2019 wordt een aanvulling van 130 EUR in 2019, van 260 EUR in 2020 en in 2021 en van 390 EUR vanaf 2022 toegekend. Het bedrag van de premie wordt berekend naar rato van de uren die werden gepresteerd en gelijkgesteld over de gehele referentieperiode. § 2. Onder "gelijkgestelde uren" verstaat men : de uren syndicaal verlof; omstandigheidsverlof; betaald educatief verlof; feestdagen, ziekte voor 100 pct.; arbeidsongeval voor 100 pct.; vakantie die normaal wordt betaald voor de bedienden (enkel vakantiegeld); tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens slechte weersomstandigheden. § 3. De referteperiode loopt van 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de betaling van de premie tot 30 september van het jaar van de betaling.

Art. 5.De eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemer die in dienst getreden is vóór 30 juni van het lopende jaar en die minstens 65 arbeidsdagen gepresteerd heeft in de referteperiode.

Wanneer een werknemer recht heeft op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) of zijn wettelijk pensioen neemt, of in geval van overlijden, wordt de eindejaarspremie pro rata temporis betaald.

De werknemers die om dringende reden worden ontslagen gedurende de referentieperiode hebben geen recht op de eindejaarspremie.

De eindejaarspremie wordt uiterlijk gestort aan de werknemers op 20 december van het jaar dat volgt op de referteperiode. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze vervangt op deze datum de collectieve arbeids overeenkomst van 20 maart 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, geregistreerd onder het nr. 138774/CO/327.02 (koninklijk besluit van 12 november 2017, Belgisch Staatsblad van 18 december 2017) betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie (Paritair Subcomité 327.02).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De opzegging moet gebeuren door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^