Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2020
gepubliceerd op 30 juli 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020040779
pub.
30/07/2020
prom.
22/06/2020
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Vertaling Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2020 onder het nummer 156809/CO/102.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014207688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en de halftijdse vermindering van de arbeidsprestaties en van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3.Onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden inzake de RVA-premie en de gelijkstelling met het wettelijke pensioen, hebben de volgende personen recht op een vermindering van de arbeidsprestaties met toepassing van de bepalingen betreffende het tijdskrediet : a) De werknemers die 50 jaar of ouder zijn met een beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen ten belope van één dag of twee halve dagen per week overeenkomstig artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103; b) De werknemers van 55 jaar of ouder met een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de met toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 en artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137; c) De werknemers van 57 jaar of ouder met een beroepsloopbaan van ten minste 35 jaar die hun arbeidsprestaties halftijds verminderen met toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 en artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137.

Art. 4.Het recht van de werknemers bedoeld in artikel 1 wordt uitgebreid met een recht op voltijds tijdskrediet of de vermindering van de loopbaan met de helft of 1/5de tot ten hoogste 36 maanden over de loopbaan voor het motief "opleidingen" of ten hoogste 51 maanden voor het motief "zorgen", conform artikel 4, § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 5.Elke aanvraag van een "werknemer in moeilijkheden" die zijn prestaties wil verminderen in het stelsel van tijdskrediet zal door de werkgever positief onderzocht en in principe aanvaard worden. Indien een aanvraag geweigerd wordt, kan het verzoeningsbureau van het paritair subcomité samengeroepen worden en hierover een definitieve uitspraak doen.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^