Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juni 2018
gepubliceerd op 12 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018011543
pub.
12/07/2018
prom.
22/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 Lonen (Overeenkomst geregistreerd op 13 oktober 2017 onder het nummer 142000/CO/311) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken. § 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke werknemers bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonschalen Afdeling 1. Minimummaandlonen van de bedienden

A. Barema's

Art. 2.De maandelijkse minimumlonen van de bedienden worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,70, spil van de stabilisatieschijf 100,69 - 102,70 - 104,75 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de bedienden verhoogd worden met 25 EUR bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

B. Opklimming in de loonschaal

Art. 4.De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 20 jaar voor het personeel met een vast loon en over 10 jaar voor het personeel betrokken in de omzet, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De opklimming in de loonschaal wordt verdeeld als volgt : 1. voor de bedienden aangeworven zonder beroepservaring : 100 pct.in functie van de anciënniteit in de onderneming; 2. voor de bedienden aangeworven met beroepservaring : 50 pct.in functie van de verworven ervaring vóór de indiensttreding bij de onderneming en 50 pct. in functie van de anciënniteit in de onderneming.

Art. 5.De verhogingen welke voortspruiten uit de in artikel 4 bepaalde opklimming in de loonschaal, worden betaald naar keuze van de werkgever : - hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de bediende in dienst is getreden; - hetzij de eerste maand van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de bediende in dienst is getreden; - hetzij op 1 januari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 oktober en 31 maart valt; - hetzij op 1 juli van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 april en 30 september valt.

C. Studentenbarema's

Art. 6.Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit : - 21 jaar en ouder : - 0 EUR; - 20 jaar : - 12,39 EUR; - 19 jaar : - 24,79 EUR; - 18 jaar : - 37,18 EUR; - 17 jaar : - 99,16 EUR; - 16 jaar : - 123,95 EUR. Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

D. Begrip beroepservaring bij de aanwerving

Art. 7.De vóór de aanwerving verworven beroepservaring, waarvan sprake in artikel 4, tweede lid, 2, wordt als volgt bepaald : - voor het administratief personeel, in functie van de elders verworven ervaring als bediende in een administratieve dienst; - voor het technisch personeel, in functie van de elders verworven ervaring als bediende in een technische dienst; - voor het verkooppersoneel, in functie van de elders verworven ervaring in de vergelijkbare verkoopfunctie.

E. Verkopers die alleen werken in een kleine winkel

Art. 8.De verkopers die alleen werken in een kleine winkel, hetzij van de tweede categorie, hetzij van de derde categorie, waarvan het loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, genieten de waarborg van het minimummaandloon van hun categorie.

De tegenwaarde in geld van de voordelen in natura maakt deel uit van het hierboven vastgesteld minimummaandloon.

Voor deze categorie van verkopers is het minimummaandloon niet meer gebonden aan de opklimming in de loonschaal van hun categorie.

F. Bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is

Art. 9.Voor de bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, vult de werkgever het bedrag aan wanneer het minimummaandloon niet wordt bereikt.

Het geheel van de aanvullingen is verhaalbaar op het jaarlijks gemiddelde van de veranderlijke lonen.

Elke onderneming bepaalt de splitsing, aangepast aan haar eigen stelsel en stelt de verhaalmodaliteiten van de eventueel toegekende aanvullingen vast.

G. Filiaalhouders

Art. 10.De filiaalhouders die alleen werken, genieten ten minste de loonschaal van de derde categorie, zoals deze wordt vastgesteld in artikel 2.

Volgens hun classificatie genieten de andere filiaalhouders ten minste hetzij de loonschaal van de vierde categorie, hetzij deze van de vijfde categorie, zoals deze worden vastgesteld in artikel 2.

H. Overgang van een categorie naar een andere

Art. 11.De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg van het loon van de nieuwe categorie.

Art. 12.§ 1. Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn anciënniteit. § 2. Vanaf 1 januari 2016 behoudt de werknemer bij overgang naar een andere beroepscategorie voor een functie in de verkoop, de voorervaring die hij op het moment van de overgang heeft op basis van de voorafgaandelijke ervaring die hem bij de aanwerving voor een functie in de verkoop in de zin van artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst werd toegekend.

Commentaar bij artikel 12 : 1. Overname van anciënniteit bij promotie naar een nieuwe beroepscategorie De anciënniteit wordt integraal meegenomen bij overstap naar een nieuwe beroepscategorie.2. Overname van voorervaring bij promotie naar een nieuwe beroepscategorie Artikel 12, § 2 geldt als een sectoraal minimum.Bedrijfsbarema's blijven hun eigen inschalingssysteem volgen, op voorwaarde evenwel dat ze aan de minimale sectorbarema's voldoen, met inachtname van de hierboven aangegeven voorervaring.

Artikel 12, § 2 is van toepassing op werknemers die vanaf 1 januari 2016 naar een andere beroepscategorie overgaan en voor wie op het moment van de overgang voorervaring in aanmerking werd genomen om hun loon te bepalen. Vóór deze datum bestond er geen sectorale afspraak over het al dan niet behouden van voorervaring bij overgang van categorie. Deze nieuwe regel geldt dan ook niet als referentie voor individuele discussies binnen ondernemingen die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2016. Afdeling 2. Minimumuurlonen van de arbeiders

A. Barema's

Art. 13.De maandelijkse minimumlonen van de arbeiders worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,70, spil van de stabilisatieschijf 100,69 - 102,70 - 104,75 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 14.Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de arbeiders verhoogd worden met 0,1648 EUR bruto per uur.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

B. Studentenbarema's

Art. 15.Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit : - 21 jaar en ouder : - 0 EUR; - 20 jaar : - 0,0793 EUR; - 19 jaar : - 0,1587 EUR; - 18 jaar : - 0,2380 EUR; - 17 jaar : - 0,6358 EUR; - 16 jaar : - 0,7945 EUR. Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

C. Gedeeltelijke werkloosheid

Art. 16.In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen bovenop die van de RVA ten bedrage van 3 EUR per dag. Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 17.Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Art. 18.De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 19.De collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016 betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 134060/CO/311, wordt opgeheven op 1 juli 2017.

Art. 20.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen

Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux salaires

Loonschalen van de bedienden*

Barème des employés*

*Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 25 EUR)

*Barèmes applicables à partir du 1er juillet 2017 (augmentation conventionnelle de 25 EUR incluse)


CATEGORIE I

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 630,56

1 646,14

1 661,25

1 676,61

1 691,94

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77

1 841,21

1 854,82

1 868,19

1 882,09

1 895,61

1

1 638,36

1 653,82

1 669,16

1 684,25

1 699,90

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87

1 834,63

1 847,93

1 861,54

1 875,37

1 888,76


2

1 646,14

1 661,25

1 676,61

1 691,94

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77

1 841,21

1 854,82

1 868,19

1 882,09


3

1 653,82

1 669,16

1 684,25

1 699,90

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87

1 834,63

1 847,93

1 861,54

1 875,37


4

1 661,25

1 676,61

1 691,94

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77

1 841,21

1 854,82

1 868,19


5

1 669,16

1 684,25

1 699,90

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87

1 834,63

1 847,93

1 861,54


6

1 676,61

1 691,94

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77

1 841,21

1 854,82


7

1 684,25

1 699,90

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87

1 834,63

1 847,93


8

1 691,94

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77

1 841,21


9

1 699,90

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87

1 834,63


10

1 707,57

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08

1 827,77


11

1 715,11

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13

1 820,87


12

1 719,25

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36

1 814,08


13

1 730,40

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21

1 807,13


14

1 738,09

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10

1 800,36


15

1 745,81

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05

1 793,21


16

1 753,32

1 768,76

1 774,77

1 774,77

1 786,10


17

1 760,98

1 774,77

1 774,77

1 779,05


18

1 768,76

1 774,77

1 774,77


19

1 774,77

1 774,77


20

1 774,77


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

1 618,17

19 jaar/ans

- 24,79

1 605,77

18 jaar/ans

- 37,18

1 593,38

17 jaar/ans

- 99,16

1 531,40

16 jaar/ans

- 123,95

1 506,61


CATEGORIE II

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 712,59

1 732,23

1 751,84

1 771,52

1 774,77

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79

1 976,57

1 994,54

2 012,46

2 030,65

2 048,70

1

1 722,57

1 741,96

1 761,77

1 774,77

1 774,77

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11

1 967,78

1 985,64

2 003,39

2 021,70

2 039,63


2

1 732,23

1 751,84

1 771,52

1 774,77

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79

1 976,57

1 994,54

2 012,46

2 030,65


3

1 741,96

1 761,77

1 774,77

1 774,77

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11

1 967,78

1 985,64

2 003,39

2 021,70


4

1 751,84

1 771,52

1 774,77

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79

1 976,57

1 994,54

2 012,46


5

1 761,77

1 774,77

1 774,77

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11

1 967,78

1 985,64

2 003,39


6

1 771,52

1 774,77

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79

1 976,57

1 994,54


7

1 774,77

1 774,77

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11

1 967,78

1 985,64


8

1 774,77

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79

1 976,57


9

1 774,77

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11

1 967,78


10

1 782,63

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11

1 958,79


11

1 791,48

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15

1 950,11


12

1 800,71

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39

1 941,11


13

1 809,60

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48

1 932,15


14

1 818,21

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57

1 923,39


15

1 826,89

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61

1 914,48


16

1 835,47

1 853,23

1 870,50

1 887,97

1 905,57


17

1 844,29

1 861,74

1 879,36

1 896,61


18

1 853,23

1 870,50

1 887,97


19

1 861,74

1 879,36


20

1 870,50


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

1 700,20

19 jaar/ans

- 24,79

1 687,80

18 jaar/ans

- 37,18

1 675,41

17 jaar/ans

- 99,16

1 613,43

16 jaar/ans

- 123,95

1 588,64


CATEGORIE IIbis

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 749,44

1 769,08

1 788,70

1 808,36

1 811,65

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64

2 013,42

2 031,37

2 049,24

2 067,47

2 085,50

1

1 759,42

1 778,80

1 798,65

1 811,65

1 811,65

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94

2 004,66

2 022,54

2 040,22

2 058,51

2 076,51


2

1 769,08

1 788,70

1 808,36

1 811,65

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64

2 013,42

2 031,37

2 049,24

2 067,47


3

1 778,80

1 798,65

1 811,65

1 811,65

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94

2 004,66

2 022,54

2 040,22

2 058,51


4

1 788,70

1 808,36

1 811,65

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64

2 013,42

2 031,37

2 049,24


5

1 798,65

1 811,65

1 811,65

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94

2 004,66

2 022,54

2 040,22


6

1 808,36

1 811,65

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64

2 013,42

2 031,37


7

1 811,65

1 811,65

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94

2 004,66

2 022,54


8

1 811,65

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64

2 013,42


9

1 811,65

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94

2 004,66


10

1 819,44

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95

1 995,64


11

1 828,28

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99

1 986,94


12

1 837,53

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26

1 977,95


13

1 846,44

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30

1 968,99


14

1 855,06

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44

1 960,26


15

1 863,74

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47

1 951,30


16

1 872,27

1 890,04

1 907,39

1 924,86

1 942,44


17

1 881,15

1 898,59

1 916,20

1 933,47


18

1 890,04

1 907,39

1 924,86


19

1 898,59

1 916,20


20

1 907,39


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

1 737,05

19 jaar/ans

- 24,79

1 724,65

18 jaar/ans

- 37,18

1 712,26

17 jaar/ans

- 99,16

1 650,28

16 jaar/ans

- 123,95

1 625,49


CATEGORIE III

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 794,78

1 817,28

1 839,43

1 861,33

1 883,46

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36

2 156,26

2 179,11

2 202,23

2 225,10

2 248,08

1

1 806,26

1 828,39

1 850,44

1 872,41

1 894,46

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69

2 144,57

2 167,60

2 190,57

2 213,56

2 236,57


2

1 817,28

1 839,43

1 861,33

1 883,46

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36

2 156,26

2 179,11

2 202,23

2 225,10


3

1 828,39

1 850,44

1 872,41

1 894,46

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69

2 144,57

2 167,60

2 190,57

2 213,56


4

1 839,43

1 861,33

1 883,46

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36

2 156,26

2 179,11

2 202,23


5

1 850,44

1 872,41

1 894,46

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69

2 144,57

2 167,60

2 190,57


6

1 861,33

1 883,46

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36

2 156,26

2 179,11


7

1 872,41

1 894,46

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69

2 144,57

2 167,60


8

1 883,46

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36

2 156,26


9

1 894,46

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69

2 144,57


10

1 905,79

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34

2 133,36


11

1 916,80

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73

2 121,69


12

1 928,19

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49

2 110,34


13

1 939,33

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89

2 098,73


14

1 950,66

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26

2 087,49


15

1 962,06

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89

2 075,89


16

1 973,14

1 995,71

2 018,53

2 041,43

2 064,26


17

1 984,58

2 006,87

2 029,86

2 052,89


18

1 995,71

2 018,53

2 041,43


19

2 006,87

2 029,86


20

2 018,53


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

1 782,39

19 jaar/ans

- 24,79

1 769,99

18 jaar/ans

- 37,18

1 757,60

17 jaar/ans

- 99,16

1 695,62

16 jaar/ans

- 123,95

1 670,83


CATEGORIE IV

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

1 934,56

1 963,17

1 991,91

2 020,62

2 049,99

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17

2 399,48

2 428,66

2 457,64

2 486,57

2 515,26

1

1 948,96

1 977,60

2 006,07

2 035,28

2 064,26

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73

2 384,84

2 414,02

2 443,26

2 472,27

2 513,21


2

1 963,17

1 991,91

2 020,62

2 049,99

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17

2 399,48

2 428,66

2 457,64

2 486,57


3

1 977,60

2 006,07

2 035,28

2 064,26

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73

2 384,84

2 414,02

2 443,26

2 472,27


4

1 991,91

2 020,62

2 049,99

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17

2 399,48

2 428,66

2 457,64


5

2 006,07

2 035,28

2 064,26

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73

2 384,84

2 414,02

2 443,26


6

2 020,62

2 049,99

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17

2 399,48

2 428,66


7

2 035,28

2 064,26

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73

2 384,84

2 414,02


8

2 049,99

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17

2 399,48


9

2 064,26

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73

2 384,84


10

2 078,98

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29

2 370,17


11

2 093,56

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70

2 355,73


12

2 107,93

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11

2 341,29


13

2 122,59

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43

2 326,70


14

2 137,20

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99

2 312,11


15

2 151,76

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51

2 297,43


16

2 166,51

2 195,46

2 224,77

2 253,71

2 282,99


17

2 181,01

2 210,12

2 239,20

2 268,51


18

2 195,46

2 224,77

2 253,71


19

2 210,12

2 239,20


20

2 224,77


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

1 922,17

19 jaar/ans

- 24,79

1 909,77

18 jaar/ans

- 37,18

1 897,38

17 jaar/ans

- 99,16

1 835,40

16 jaar/ans

- 123,95

1 810,61


CATEGORIE V

Ervaring

Aanvangswedde

Anciënniteit - Ancienneté

Expérience

Salaire à l'embauche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

2 153,18

2 190,99

2 228,72

2 266,52

2 304,45

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27

2 749,61

2 785,97

2 822,38

2 858,56

2 894,54

1

2 171,95

2 209,85

2 247,79

2 285,54

2 323,38

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07

2 731,55

2 767,83

2 804,15

2 840,43

2 876,95


2

2 190,99

2 228,72

2 266,52

2 304,45

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27

2 749,61

2 785,97

2 822,38

2 858,56


3

2 209,85

2 247,79

2 285,54

2 323,38

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07

2 731,55

2 767,83

2 804,15

2 840,43


4

2 228,72

2 266,52

2 304,45

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27

2 749,61

2 785,97

2 822,38


5

2 247,79

2 285,54

2 323,38

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07

2 731,55

2 767,83

2 804,15


6

2 266,52

2 304,45

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27

2 749,61

2 785,97


7

2 285,54

2 323,38

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07

2 731,55

2 767,83


8

2 304,45

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27

2 749,61


9

2 323,38

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07

2 731,55


10

2 342,21

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98

2 713,27


11

2 361,14

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80

2 695,07


12

2 380,07

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83

2 676,98


13

2 398,91

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53

2 658,80


14

2 417,72

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13

2 640,83


15

2 436,71

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63

2 622,53


16

2 455,48

2 493,01

2 530,03

2 567,12

2 604,13


17

2 474,44

2 511,44

2 548,49

2 585,63


18

2 493,01

2 530,03

2 567,12


19

2 511,44

2 548,49


20

2 530,03


Studentenbarema's/

Barèmes des étudiants

20 jaar/ans

- 12,39

2 140,79

19 jaar/ans

- 24,79

2 128,39

18 jaar/ans

- 37,18

2 166,00

17 jaar/ans

- 99,16

2 054,02

16 jaar/ans

- 123,95

2 029,23


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen Loonschalen van werklieden* *Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 0,1648 EUR)

CATEGORIE I

CATEGORIE II

CATEGORIE III

CATEGORIE IV

CATEGORIE V

CATEGORIE VI

11,7060

11,9155

12,3770

13,1080

14,2440

14,9865

Studentenbarema's/

CATEGORIE I

CATEGORIE II

CATEGORIE III

CATEGORIE IV

CATEGORIE V

CATEGORIE VI

Barèmes des étudiants


20 jaar/ans

- 0,0793

11,6265

11,8360

12,2975

13,0285

14,1645

14,9070

19 jaar/ans

- 0,1587

11,5475

11,7570

12,2185

12,9495

14,0855

14,8280

18 jaar/ans

- 0,2380

11,4680

11,6775

12,1390

12,8700

14,0060

14,7485

17 jaar/ans

- 0,6358

11,0700

11,2795

11,7410

12,4720

13,6080

14,3505

16 jaar/ans

- 0,7945

10,9115

11,1210

11,5825

12,3135

13,4495

14,1920


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 juni 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^