Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 januari 2002
gepubliceerd op 10 april 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal fonds van de scheikundige nijverheid"

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012117
pub.
10/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/22/2002012117/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal fonds van de scheikundige nijverheid" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 juni 1972, inzonderheid op artikel 4 van de statuten, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 september 1986;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal fonds van de scheikundige nijverheid".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 2 juni 1972, Belgisch Staatsblad van 21 juni 1972.

Koninklijk besluit van 17 september 1986, Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1986.

Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000 Vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "sociaal fonds van de scheikundige nijverheid" (Overeenkomst geregistreerd op 19 december 2000 onder het nummer 56042/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de werklieden en de werksters.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 4 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 juni 1972, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 1972, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 12 december 1979 en 13 november 1985, respectievelijk algemeen verbindend verklaard bij de koninklijke besluiten van 8 mei 1980 en 17 september 1986, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1980 en van 8 oktober 1986, wordt het bedrag van de bijdrage voor het dienstjaar 2001 vastgesteld op 0,40 pct. van de onbegrensde brutolonen, behoudens in geval van toepassing van artikel 4bis van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1972.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 januari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^