Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 1998
gepubliceerd op 04 februari 1999

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012044
pub.
04/02/1999
prom.
22/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 60, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995 en artikel 84bis gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1997;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Lonfils, E., directeur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995.

Art. 2.De heer Anceaux, C., adviseur-generaal en de heer Mathieu, R., adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Leefmilieu worden benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 1998.

Art. 4.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^