Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 augustus 2002
gepubliceerd op 02 oktober 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot vaststelling van de bijdragen, voordelen en premies te storten aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven"

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012902
pub.
02/10/2002
prom.
22/08/2002
ELI
eli/besluit/2002/08/22/2002012902/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot vaststelling van de bijdragen, voordelen en premies te storten aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot vaststelling van de bijdragen, voordelen en premies te storten aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven".

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 22 augustus 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2001 Bijdragen, voordelen en premies te storten aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2001 onder het nummer 59227/CO/102.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant ressorteren.

Onder "werknemers" worden de werklieden en de werksters verstaan. HOOFDSTUK II. - Bijdragen, voordelen en premies

Art. 2.Bijdragen geïnd door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" gedurende de referentieperiode van 1 januari 1999 tot 31 december 2000. a) Teneinde initiatieven voor vorming en tewerkstelling van de risicogroepen te financieren, zullen de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" 0,20 pct.storten van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor de jaren 1999 en 2000.

In ruil voor het uitvoeren van deze overeenkomst, werd de sector door de Minister van Werkgelegenheid vrijgesteld van de bijdrage van 0,20 pct. die voor de referentieperiode moet worden gestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ten voordele van de risicogroepen. b) De bijdragen voor de referentiejaren 1999 en 2000 moeten worden betaald ten laatste op 31 oktober 2001. Voor het storten van deze bedragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" gelden de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten die op 30 juni 1999 werden gesloten in het bedrijf der porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven van Waals-Brabant.

Art. 3.Bijdragen te innen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" voor de jaren 2001 en 2002. a) Teneinde initiatieven voor vorming en tewerkstelling van de risicogroepen te financieren, zullen de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant per jaar aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" 0,20 pct.storten van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa.

In ruil voor het uitvoeren van deze overeenkomst, vragen de partijen aan de Minister van Werkgelegenheid de sector vrij te stellen van de bijdrage van 0,20 pct. die voor de referentieperiode moet worden gestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ten voordele van de risicogroepen. b) Een jaarlijkse premie van 116,51 EUR/jaar per actieve werknemer of bruggepensioneerde die aangesloten is bij de representatieve vakorganisaties.c) Een werkgeversbijdrage voor de vakbondsvorming van 0,0037 EUR per effectief gewerkt of gelijkgesteld uur.d) Een werkgeversbijdrage voor de opleiding van 0,0496 EUR per gewerkt of gelijkgesteld uur (de arbeidsongevallen en de werkloosheid van gelijk welke aard zullen worden gelijkgesteld).e) Een recurrente premie van 92,96 EUR betaald pro rata temporis aan de actieve personeelsleden op 1 mei. Voor het storten van deze bedragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven" gelden de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten die op 7 juni 2001 werden gesloten in het bedrijf der porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant. HOOFDSTUK III. - Overgangsmaatregelen

Art. 4.De artikelen of elementen van artikelen op de eerste lijn evenals die in de eerste en de vierde kolom van de volgende lijn(en) in onderstaande tabel hebben betrekking op deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Voor de bedragen in euro in de tweede kolom van de tabel, gelden de bedragen in Belgische frank van de derde kolom vanaf de datum van inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst tot 31 december 2001.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur van de overeenkomst

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2002.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^