Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2002
gepubliceerd op 23 mei 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022379
pub.
23/05/2002
prom.
22/04/2002
ELI
eli/besluit/2002/04/22/2002022379/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 38, eerste lid, 4;

Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, inzonderheid op artikel 63, eerste lid;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk waarbij de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd van de beslissing van 14 december 2001 betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2002 : Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 14 december 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor 2002.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L.ONKELINX De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

BIJLAGE Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk Beslissing van 14 december 2001 Vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002 A. Toepassingsgebied

Artikel 1.De hieronder vermelde regels zijn van toepassing op al de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, en op al de arbeiders en arbeidsters in die ondernemingen tewerkgesteld. Zij zijn echter niet van toepassing voor de ondernemingen of ondernemingsafdelingen waarvan het werk ononderbroken wordt uitgevoerd, of die volgens een vierploegenregime werken, noch voor de N.V. FABELTA en de N.V. CELANESE. B. Week van de hoofdvakantie

Art. 2.In de ondernemingen gevestigd in de hierna aangeduide provincies, arrondissementen en gemeenten wordt de week van de hoofdvakantie toegekend op de volgende data: Provincie Limburg - van 08/07 tot 13/07 (uitgezonderd N.V. Ralux, NV Superset en N.V. Spindor (beslissing O.R.), N.V. Swinkels, N.V. Mefil Spinning(akkoord S.A.), General Carpets te Kaulille-Bocholt (akkoord werknemers) Arrondissement Aalst - van 08/07 tot 13/07 (uitgezonderd de firma's Nominette, Fabelta Ninove NV, Denderland-Martin NV en Berry Yarns Ninove BVBA Cantaert, NV Seeber Belgium, NV Astra Supply en Laboratoires Stella afd. Aalst (beslissing O.R.), Jean Alan (beslissing S.A.)- NV. Ideal Automotive, Moeremans BVBA, BVBA Neckebroeck Passementerie, BVBA Geeroms-Amant en NV Artemis (akkoord werknemers)).

Arrondissement Dendermonde - van 15/07 tot 20/07 (uitgezonderd de gemeente Hamme, deelgemeente Moerzeke niet inbegrepen, de firma's Ontex te Buggenhout, de N.V. Goeters "Ars et Labor" en de N.V. Tapijtfabr. H. Desseaux België, afdeling Dendermonde en Waasmunster (beslissing O.R.), NV DS Carpets (akkoord S.A.), Bekintex NV en Tissage de Kalken (akkoord werknemers)). - de firma Goeters « Ars en Labor » te Zele van 22/07 tot 27/07 Arrondissement Eeklo - van 22/07 tot 27/07 Arrondissement Gent - van 22/07 tot 27/07 (uitgezonderd Zultse Wolspinnerij, Lys Yarns te Zulte, Domo Gent en NV Liebaert te Deinze (beslissing O.R.) en Oostrotex (akkoord werknemers)).

Arrondissement Kortrijk - van 29/7 tot 03/08 (uitgezonderd N.V. Bekaert Textiles ( beperkte ploeg weverij en apprêt - stukken magazijn- preparatie (warpen, verven, sterken ) - onderhoud, losgang en transport, N.V. De Witte Lietaer (deel van het personeel)).

Arrondissement Mechelen - van 15/07 tot 20/07 Arrondissement Oudenaarde - van 15/07 tot 20/07 (uitgezonderd Sofinal, afd. Nokere, NV Utexbel te Ronse, NV Cyr Cambier, afd Ronse, Bekaert Decoration Textiles Oudenaarde-Ronse, NV Silversilk, N.V. Domo Oudenaarde en NV Crown Bedding Industries (beslissing O.R.), Foulon N.V. (akkoord S.A.), N.V. Beaulieu te Kruishoutem (te regelen op ondernemingsvlak), N.V. Wittamer-Henrist, N.V. Christian Devos, NV Laraco en Beltap NV(akkoord werknemers)).

Arrondissement Sint-Niklaas - van 08/07 tot 13/07 ( uitgezonderd de gemeenten Lokeren en Temse en de firma's N.V. Domo Oudenaarde productie vestiging Sint-Niklaas en N.V. Filteint (beslissing O.R.), N.V. Texla, B.V.B.A. Mercatex, BVBA Kobatex en BVBA Sakof (akkoord S.A.), N.V. Waesland, BVBA Delfo- Mesot, NV Breigoederenfabriek MT, Confectie MD NV en NV Metrax Comag (akkoord werknemers)).

Arrondissement Turnhout - van 08/07 tot 13/07 Gemeenten Aartselaar - van 15/07 tot 20/07 Antwerpen - van 08/07 tot 13/07 Ardooie - van 22/07 tot 27/07 Dentergem - van 22/07 tot 27/07 Behalve N.V. Abbeloos (beslissing O.R.) Deurne - van 08/07 tot 13/07 Hamme - van 29/07 tot 03/08 (uitgezonderd de deelgemeente Moerzeke en de firma N.V. Tasibel (beslissing O.R.) NV Tasibel - van 22/07 tot 27/07 Hulshout - van 24/06 tot 29/06 (uitgezonderd Recticel-Woodbridge en Recticel div. Belgoam (akkoord O.R.)).

Ingelmunster - van 22/07 tot 27/07 Izegem - van 22/07 tot 27/07 Koolskamp - van 22/07 tot 27/07 Lokeren - van 29/07 tot 03/08 (uitgezonderd UCO Oudenbos (beslissing O.R.) en N.V. Helioscreen (te regelen op ondernemingsvlak)).

Merksem - van 15/07 tot 20/07 Meulebeke - van 22/07 tot 27/07 Ooigem - van 22/07 tot 27/07 Oostrozebeke - van 22/07 tot 27/07 Pittem - van 22/07 tot 27/07 Roeselare - van 22/07 tot 27/07 Ruiselede - van 22/07 tot 2707 Rumbeke - van 22/07 tot 27/07 St. Baafs-Vijve - van 22/07 tot 27/07 (uitgezonderd N.V. Balta) (akkoord op ondernemingsvlak)).

Temse - van 24/06 tot 29/06 (uitgezonderd de deelgemeente Tielrode, NV B. Th.I. (akkoord S.A.) en BVBA Ledent, NV Keramab en N.V. Van Riel (akkoord werknemers)).

Deelgemeente Tielrode - van 10/06 tot 15/06 Tielt - van 22/07 tot 27/07 Wakken - van 22/07 tot 27/07 Wielsbeke- van 17/07 tot 22/07 (uitgezonderd Domo Rugs - Wielsbeke) Wuustwezel - van 15/07 tot 20/07

Art. 3.Onafgezien het feit dat voor sommige ondernemingen geen datum voor de week van de hoofdvakantie hierboven wordt vastgesteld, moet de week van de hoofdvakantie collectief verleend worden.

Indien in bepaalde ondernemingen, waarvoor geen vakantiedatum hierboven is vermeld, het beginsel van collectieve sluiting bij het vaststellen der data voor de week van de hoofdvakantie niet wordt nageleefd, dan worden deze onwettelijk op ondernemingsvlak vastgestelde data voor deze eerste week van rechtswege vervangen door deze vastgesteld voor de week van de hoofdvakantie voor de textielnijverheid van de streek.

Bij betwisting over wat onder "streek" moet begrepen worden, zal de zaak door het bureau van het Paritair Comité beslecht worden.

C. Tweede week vakantie

Art. 4.De tweede week vakantie moet toegekend worden hetzij onmiddellijk vóór, hetzij onmiddellijk na de week van de hoofdvakantie, tenzij daarvan afgeweken wordt bij akkoord tussen de werkgever en de werknemersorganisaties.

D. Derde en vierde week vakantie

Art. 5.De derde en vierde week vakantie worden in principe niet met de periode van de hoofdvakantie samengevoegd, tenzij de partijen er anders over beslissen.

De derde en vierde week vakantie kunnen individueel genomen worden door iedere arbeider of arbeidster in de gevallen waar de partijen over geen collectieve vakantie beslissen.

In de ondernemingen waar meer dan één dag van de derde en vierde week vakantie individueel wordt genomen, zal een register bijgehouden worden waarin de dag of dagen van deze derde en vierde week vakantie door iedere arbeider of arbeidster effectief genomen, nominatief worden ingeschreven.

De ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis van deze laatste, de vertegenwoordigers van de textielvakbonden zullen van dit register op 1 oktober kennis nemen.

Art. 6.Deze vakantiedagen kunnen over het gehele jaar gespreid worden en samenvallen met stille tijden, "bruggen" of verlof voor plaatselijke feesten.

Voor de dagen van de vierde week vakantie dienen de toekenningsmodaliteiten van die aard te zijn dat de globale aan de produktie bestede tijd maximaal wordt gevrijwaard.

Art. 7.Waar partijen beslissen de derde en vierde week vakantie collectief te nemen kan dit geschieden per sectie of afdeling van de onderneming.

E. Algemene bepalingen

Art. 8.Van het beginsel van collectieve sluiting voor de eerste week of desgevallend voor de tweede week vakantie, kan uitdrukkelijk afgeweken worden voor de arbeiders en arbeidsters die belast zijn met de onderhouds-, herstellings- en toezichtwerken en in het algemeen voor al de arbeiders en arbeidsters wier aanwezigheid vereist is wegens de bijzondere functie die zij moeten verzekeren.

In dit geval moeten de nodige schikkingen worden genomen opdat de betrokken personeelsleden hun vakantie zouden genieten binnen de door de wet vastgestelde periode op de data bepaald bij rechtstreeks akkoord tussen de partijen.

Art. 9.Ieder geschil betreffende de draagwijdte of de interpretatie van deze beslissing zal kunnen voorgelegd worden aan het bureau van het Paritair Comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 april 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE.

^