Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 01 december 2021

Koninklijk besluit houdende negende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021033994
pub.
01/12/2021
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende negende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, gewijzigd door de wet van 2 april 2021, de wet van 28 april 2021 en de wet van 27 juni 2021, artikel 2.06.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2021;

Overwegende dat op het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 een provisioneel vastleggingskrediet en een provisioneel vereffeningskrediet van 906.850.000 euro is ingeschreven, bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID 19 virus;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 06 - FOD Beleid en Ondersteuning; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer; 44 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie en 46 - POD Wetenschapsbeleid van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het Coronavirus COVID-19;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 81.604.826 euro en een vereffeningskrediet van 79.604.826 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 06-90-1 (basisallocatie 90.10.01.00.05) van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Staatssecretaris bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^