Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 januari 2000
gepubliceerd op 11 februari 2000

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024129
pub.
11/02/2000
prom.
21/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 63, eerste lid, 2° en tweede lid, zoals gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, inzonderheid op artikel 50, § 2;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd tot voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter van de Beroepscommissie voor klinische biologie : - Mevr. Sevens C., Beersel; de heer De Nayer Ph., Herent. § 2. Worden benoemd tot leden, respectievelijk plaatsvervangende leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie : - Mevr. Van Beers D., Brussel; de heer Pradier O., Brussel; - de heer Plomteux G., Liège;

Mevr. Charlier C., Liège; - de heer Vandekerckhove P., Kontich; de heer De Logi E., Lotenhulle; - de heer Van Peteghem C., Wondelgem; de heer Verbeke N., Tervuren; - de heer Carlier P., Herstal; de heer Leblois P., Mons; - de heer Cooreman W., Mortsel; de heer Mestiaen G., Belsele; - Mevr. Lessire M.-N., Franière;

Mevr. Staquet B., Brussel; - de heer Verheecke P., Brussel; de heer Beert J., Hove.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 december 1999.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zijn elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^