Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 25 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022030
pub.
25/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003, houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 september 2004, 21 januari 2005, 24 november 2005, 3 december 2005 en 3 mei 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 september 2004, 21 januari 2005, 24 november 2005, 3 december 2005 en 3 mei 2006 worden volgende wijzigingen aangebracht : 1. de vermelding « Mevr.Verspille, V., Brussel » wordt vervangen door de vermelding : « de heer Vandermeersch, G., Namur »; 2. de vermelding « Mevr.Lona, M., Brussel » wordt vervangen door de vermelding « Mevr. Czerwonogora, C., Brussel ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^