Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 12 januari 2007

Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2006

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003007
pub.
12/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007003007/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2006


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 22, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 december 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2006 is de Nationale Loterij aan de Staatsbegroting een monopolierente verschuldigd waarvan het bedrag is bepaald op 86.763.000 euro.

De Nationale Loterij moet voornoemd bedrag, na aftrek van de roerende voorheffing, storten op het rekeningnummer 679-2004058-38 van de Rekenplichtige Diverse Ontvangsten van de Thesaurie - Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te 1040 Brussel.

Art. 2.Onze Minister van Begroting en Onze Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, B. TUYBENS

^