Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 11 maart 2000

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016017
pub.
11/03/2000
prom.
21/12/1999
ELI
eli/besluit/1999/12/21/2000016017/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van representatieve beroepsorganisaties in het kader van de boomkwekerijen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 4, vervangen bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 september 1998;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 30 september 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° de Minister : de minister die de landbouw onder zijn bevoegdheid heeft;2° instelling : wetenschappelijke instelling, door de Dienst teeltmateriaal van het Bestuur van de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector als laboratorium of leverancier erkend om pre-basis en basis materiaal van fruit-, kleinfruit- en houtige siergewassen te onderzoeken, in stand te houden of te produceren;3° vermeerderingstuin : natuurlijke of rechtspersoon, door de Dienst teeltmateriaal van het Bestuur van de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector als leverancier erkend om al dan niet gecertificeerd vermeerderingsmateriaal van fruit-, kleinfruit- en houtige siergewassen te produceren;4° boomteler : natuurlijke of rechtspersoon, door de Dienst teeltmateriaal van het Bestuur van de kwaliteit van de grondstoffen en de plantaardige sector als leverancier geregistreerd en erkend om al dan niet gecertificeerde fruit-, kleinfruit- of houtige siergewassen te produceren;5° fruitteler : natuurlijke of rechtspersoon die fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt aankoopt.

Art. 2.De Minister kan representatieve beroepsorganisaties erkennen die instellingen, vermeerderingstuinen, boomtelers en fruittelers of hun verenigingen verenigen en die opgericht zijn met het doel de voorwaarden van productie, het verhandelen en de uitvoer van boomkwekerijgewassen bestaande uit fruit-, kleinfruit- en houtige siergewassen te bevorderen.

Art. 3.§ 1. Om erkend te worden, en te blijven, moeten de in artikel 2 bedoelde representatieve beroepsorganisaties aan de hierna volgende voorwaarden voldoen en de volgende verplichtingen nakomen : 1° opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk of als vennootschap met een sociaal oogmerk;2° op het niveau van de Raad van beheer, een evenwichtige vertegenwoordiging van de instellingen, de vermeerderingstuinen, de boomtelers en de fruittelers waarborgen;3° aan de Minister of zijn afgevaardigden de gemeenschappelijk opgestelde regels, de gesloten akkoorden en de modaliteiten van financiering van hun werking en actieprogramma door middel van inning van bijdragen meedelen;4° de controle van de Minister of zijn afgevaardigden toelaten inzonderheid voor wat betreft hun boekhouding en alle door hen gevraagde inlichtingen verstrekken 5° de voorschriften respecteren van de verordeningen van de Europese Gemeenschap en de internrechtelijke bepalingen die de omzetting zijn van richtlijnen van de Europese Gemeenschap, inzonderheid betreffende interprofessionele akkoorden en contracten;6° de betrokken personen de nodige informatie verstrekken over de vastgestelde regels. § 2. De Minister trekt de erkenning in van de beroepsorganisaties die niet meer voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in § 1. In dat geval, deelt de Minister aan de betrokken beroepsorganisatie bij aangetekend schrijven de ingeroepen motieven mee alsook de maatregel die overwogen wordt. Op straffe van verval, beschikt de betrokken beroepsorganisatie over tien werkdagen om bij aangetekend schrijven, haar bezwaren mee te delen. De Minister beschikt vervolgens over dertig werkdagen om een beslissing te nemen. De beslissing van de Minister wordt aan de betrokken beroepsorganisatie meegedeeld bij aangetekend schrijven.

Art. 4.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^