Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 25 september 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000646
pub.
25/09/2009
prom.
21/08/2009
ELI
eli/besluit/2009/08/21/2009000646/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, artikel 6, § 2, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 4 november 2008, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies nr. 40/2008 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 17 december 2008;

Gelet op het advies nr. 46727/2 van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 juni 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, worden de woorden « 0,30 x 0,20 m » vervangen door de woorden « 0,297 x 0,21 m of 0,15 x 0,10 m ».

Art. 2.De pictogrammen die zijn aangebracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, in toepassing van artikel 2, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, kunnen worden behouden. Hetzelfde geldt voor de pictogrammen die voor deze datum werden aangemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^