Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 januari 1999
gepubliceerd op 02 maart 1999

Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022044
pub.
02/03/1999
prom.
20/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 27, 28, § 1 en 211, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 47, 5°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 23 september 1997, en op artikel 52;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Technische farmaceutische raad, als vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren : 1° als werkend lid : algemeen geneeskundige : - Dr.Martens, Richard. 2° als plaatsvervangend lid : geneesheer-specialist : - Dr.Debois, Jacques.

Art. 2.De benoemingen bij voornoemde raad van het werkend en het plaatsvervangend lid die de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren vertegenwoordigen gedaan vóór de dag van de ondertekening van dit besluit nemen een einde op de dag voorafgaand aan de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^