Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subsomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012023
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subsomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011 Toekenning van een eindejaarspremie in de basis-educatie (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2012 onder het nummer 108598/CO/329.01)

Artikel 1.Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de organisaties die onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap vallen en tot de sector behoren van de basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor de basiseducatie.

Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie in de basiseducatie wordt inzake de bestaanddelen van de eindejaarspremie voor het jaar 2011 als volgt aangepast en vastgelegd :

2006

2007

2008

2009

2010

2011 ss./e.v.

Partie fixe indexée/ Vast geïndexceerd gedeelte

348,48 EUR

430,61 EUR

530,85 EUR

606,23 EUR

702,75 EUR

724,46 EUR

Partie fixe non indexcée/ Vast niet-geïndexeerd gedeelte

55,08 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

55,08 EUR

Partie proportionnelle/ Procentueel gedeelte

2,68 p.c./pct.

2,89 p.c./pct.

3,10 p.c./pct.

3,31 p.c./pct.

3,52 p.c./pct.

3,52 p.c./pct.


Art. 3.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^