Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2004
gepubliceerd op 06 januari 2005

Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2004

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003490
pub.
06/01/2005
prom.
20/12/2004
ELI
eli/besluit/2004/12/20/2004003490/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2004


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 22, tweede lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2004 is de Nationale Loterij aan de Staatsbegroting een monopolierente verschuldigd waarvan het bedrag is bepaald op 86.763.000 euro.

De Nationale Loterij moet voornoemd bedrag, na aftrek van de roerende voorheffing, storten op het rekeningnummer 679-2004058-38 van de rekenplichtige Diverse Ontvangsten van de Thesaurie, Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30, te 1040 Brussel.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^