Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 07 november 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012512
pub.
07/11/2007
prom.
19/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en tot wijziging van sommige beschikkingen ervan.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2007 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden en wijziging van sommige beschikkingen ervan (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2007 onder het nummer 82826/CO/148.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 december 1993, laatst verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2005, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 februari 2006, wordt verlengd tot en met 31 december 2008.

Art. 3.Artikel 4 van bovengemelde collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 wordt geschrapt.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^