Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 05 oktober 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012497
pub.
05/10/2007
prom.
19/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 Maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (Overeenkomst geregistreerd op 12 april 2007 onder het nummer 82479/CO/305) HOOFDSTUK I. - Juridisch kader Artikel l. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profït sector. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Zijn evenwel uitgesloten, de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling. HOOFDSTUK III. - Begripsomschrijvingen

Art. 3.§ 1. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. § 2. Onder "partijen" wordt verstaan : de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve werknemersorganisaties die deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben afgesloten. § 3. Onder "sector" wordt verstaan : de werkgevers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en bedoeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. Onder "het koninklijk besluit" wordt verstaan : het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. § 5. Onder "bevoegde Ministers" wordt verstaan : de ministers van Werk en van Sociale Zaken. § 6. Onder " instelling" wordt verstaan : de instelling welke bij het sociaal fonds, hieronder omschreven in § 7, een kandidatuurstelling indient teneinde middelen te verwerven met het oog op de bevordering van de tewerkstelling zoals voorzien in deze overeenkomst. § 7. Onder "sociaal fonds" wordt verstaan : het "Fonds Sociale Maribel' opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2006 gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten. HOOFDSTUK IV. - Vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen

Art. 4.Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 en de bepalingen van deze overeenkomst, kan de sector genieten van een forfaitaire vermindering van de werkgevers bijdrage van de sociale zekerheid.

De globale opbrengst van de bijdragevermindering, vermeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juli 2002, wordt als volgt berekend : het aantal werknemers, dat minstens halftijds is tewerkgesteld, vermenigvuldigd met het bedrag van de bijdragevermindering vastgesteld overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit.

Partijen komen overeen het "Fonds Sociale Maribel" te belasten met het ontvangen, controleren, beheren en toewijzen van de integrale opbrengst van de hierboven bedoelde bijdragevermindering. Het toewijzen geschiedt overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door het beheerscomité van het "Fonds Sociale Maribel". HOOFDSTUK V. - Inning en bestemming van de bijdragevermindering

Art. 5.De sector verbindt er zich toe een bijkomende inspanning te doen voor de tewerkstelling onder de vorm van de netto-aangroei van het arbeidsvolume van ten minste de opbrengst van de bijdragevermindering bepaald in artikel 4 van deze overeenkomst. Men zal zich hiervoor refereren naar het arbeidsvolume zoals gepreciseerd in artikel 50 van het koninklijk besluit 18 juli 2002.

De bovengrens van de bijdrage van het sociaal fonds in de jaarlijkse loonkost per bijkomende tewerkstelling kan verhoogd worden zonder dat de bijdrage evenwel 64.937,84 EUR per jaar en per FTE mag overschrijden. In uitvoering van het artikel 12, alinea's 2 en 3, van het koninklijk besluit, wordt de bijdrage van het sectoraal fonds evenwel beperkt tot de bezoldigde, effectieve of gelijkgestelde, prestaties.

In overeenstemming met het artikel 12 van het koninklijk besluit kan het beheerscomité tot de indexering van zijn bijdragen en van bovengenoemd plafond van 64.937,84 EUR beslissen.

Art. 6.Het behoud en de netto- bijkomende tewerkstelling en aangroei van het arbeidsvolume waarvan sprake in artikel 7 van deze overeenkomst moeten verwezenlijkt worden op het niveau van : - de sector omschreven in artikel 2; - en elke instelling die via financiële middelen "Sociale Maribel" voortspruitend uit het koninklijk besluit en uit deze collectieve arbeidsovereenkomst, tewerkstelling realiseert.

Indien de werkgever de afwijking dient toe te passen, voorzien in artikel 14 van het koninklijk besluit, moet hij voldoen aan de daarvoor opgestelde voorwaarden en voorafgaandelijk het akkoord van het "Fonds Sociale Maribel" bekomen op basis van objectieve criteria zoals vermeld in het werkdocument beoogd in artikel 11bis, § 2, van het koninklijk besluit.

Art. 7.De instellingen bedoeld in artikel 2 en in artikel 3, § 6, van deze overeenkomst die het voornemen hebben om een bij komende inspanning voor tewerkstelling te verwezenlijken in uitvoering van deze overeenkomst moeten voorafgaandelijk een kandidatuurstelling indienen.

Art. 8.§ 1. Het model van aanvraagformulier wordt vastgesteld door het "Fonds Sociale Maribel". § 2. De kandidatuurstelling moet vergezeld zijn van het unaniem akkoord van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van het comité preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, van de syndicale afvaardiging.

Indien in de instelling geen der voorgaande overlegorganen is opgericht vindt de volgende procedure toepassing : De kandidatuurstelling moet worden uitgehangen gedurende een periode van 14 dagen op een voor alle personeelsleden toegankelijke plaats en voor akkoord te worden getekend door minstens 50 pct. van de personeelsleden zoals vermeld op de DMFA-aangifte van het kwartaal voorafgaand aan dit van de indiening van de kandidatuurstelling.

Het personeel kan eventuele bezwaren desgevallend kenbaar maken via een gewestelijke vakbondssecretaris van een representatieve werknemersorganisatie die in het paritair subcomité is vertegenwoordigd.

De dag waarop de werkgever het ontwerp kandidatuurstelling uithangt, stuurt hij een afschrift van het ontwerp van kandidatuurstelling aan de gewestelijke secretarissen van de representatieve werknemersorganisaties die in het paritair subcomité zijn vertegenwoordigd.

Na verloop van de periode van uithangen van 14 dagen en bij ontstentenis van geformuleerde bezwaren wordt de kandidatuurstelling aan het "Fonds Sociale Maribel" doorgestuurd.

Art. 9.Het "Fonds Sociale Maribel" zal, na ontvangst van de kandidatuurstellingen, een voorstel van verdeling van de bijkomende ter beschikking staande jobs uitwerken gebaseerd op de criteria's zoals vermeld in het werkdocument beoogd in artikel 11bis, § 2, van het koninklijk besluit.

De na die procedure aangeduide werkgevers moeten overgaan tot aanwervingen, de voorgeschreven voorwaarden van het beheerscomité respecterend en binnen een termijn van maximaal 6 maanden, te rekenen vanaf de betekening van de toekenning van de bijkomende tewerkstelling.

Art. 10.Bij de toewijzing van deze middelen zal het "Sociaal Fonds Maribel" rekening houden met de prioriteiten die bepaald worden door het beheerscomité waaronder ondermeer : - het behoud van de reeds toegekende arbeidsplaatsen; - de aanwijzing van het nieuw aangeworven personeel in functies die de arbeidsdruk bij het aanwezige personeel verlagen; - de bijkomende werknemers mogen niet belast worden met prestaties die in rekening worden gebracht voor het bekomen van toelagen voor personeelskosten vanwege een subsidiërende overheid. HOOFDSTUK VI. - Waarborgen met betrekking tot de aanwending van de R.S.Z.-bijdragevermindering ten voordele van de tewerkstelling

Art. 11.In uitvoering van artikel 8, § 2, punt f van het koninklijk besluit zal elke werkgever die financiële middelen "Sociale Maribel" geniet, minstens jaarlijks een verslag bezorgen aan het "Fonds Sociale Maribel", volgens het door het "Fonds Sociale Maribel" opgesteld model. Dit verslag bevat minstens volgende gegevens : een nominatieve lijst van de werknemers aangeworven bij toepassing van deze overeenkomst met vermelding van hun urencontract, hun functie, hun loonkost, de plaats van tewerkstelling en, in voorkomend geval, de datum van uitdienst en de naam van de vervangende werknemer, en of zij in hun vorige tewerkstelling op één of andere wijze met de instelling verbonden waren. Het "Fonds Sociale Maribel" kan desgevallend een andere termijn van verslag bepalen. Het "Fonds Sociale Maribel" kan indien nodig bijkomende informatie opvragen bij de werkgever. De werkgevers verbinden er zich toe alle gegevens in verband met de Sociale Maribel tewerkstelling, die door het "Fonds Sociale Maribel" worden opgevraagd, te verstrekken.

Art. 12.Dit verslag moet aan de voorafgaande goedkeuring van de werknemersvertegenwoordiging worden voorgelegd overeenkomstig de vereiste procedure. HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen en geldigheidsduur

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, vanaf de datum van haar inwerkingtreding, de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van autonome revalidatiecentra van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Deze overeenkomst treedt in werking de dag van de ondertekening.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden door elk van de partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^