Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 oktober 2010
gepubliceerd op 09 november 2010

Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000637
pub.
09/11/2010
prom.
19/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/19/2010000637/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 OKTOBER 2010. - Koninklijk besluit tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 2 en artikel 9, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, artikel 2.13.2, programma 54/6, 3°, gewijzigd door de wet van 19 mei 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2010;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 27 mei 2010;

Gelet op het advies nr. 48.493/2 van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten van 3 mei 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : 1° provinciale opleidingscentra : de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten zoals bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;2° koninklijk besluit van 8 april 2003 : het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;3° brevet : brevet zoals bedoeld in artikel 12, 1°, van het koninklijk besluit van 8 april 2003;4° getuigschrift : getuigschrift zoals bedoeld in artikel 12, 2°, van het koninklijk besluit van 8 april 2003;5° attest : attest zoals bedoeld in artikel 12, 3°, van het koninklijk besluit van 8 april 2003;6° koude praktijkopleiding : alle praktische oefeningen waar de leerlingen via praktische handelingen theoretisch geassimileerde leerstof uitvoeren in nagebootste situaties die de realiteit zoveel mogelijk benaderen;7° warme praktijkopleiding : alle praktische oefeningen met gebruik van echt vuur;8° theorieopleiding : de opleiding die geen praktijkopleiding omvat.

Art. 2.Tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en elk provinciaal opleidingscentrum wordt een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat minstens volgende elementen : 1° de opdrachten en verplichtingen van de provinciale opleidingscentra. Deze opdrachten en verplichtingen zijn hoofdzakelijk de volgende : a) Het mede organiseren van de selectie van brandweerpersoneel;b) Het organiseren van opleidingen met het oog op het afleveren van brevetten voor de leden van de brandweer.c) Verstrekken van voortgezette en gespecialiseerde opleidingen voor de leden van de brandweer, Civiele Bescherming en andere hulpdiensten, overheidspersoneel, en eventueel derden;d) Het ter beschikking stellen van geschikte uitrusting en infrastructuur voor training en oefeningen;e) Het ontwikkelen en up to date houden van cursussen en lesmateriaal, overeenkomstig de nieuwste technologische evolutie in de sector, en/of deelname aan werkgroepen voor het ontwikkelen van dit lesmateriaal;f) Beantwoorden aan de opgelegde kwaliteitsnormen aangaande de uitrusting, het materieel en de infrastructuur van het provinciale opleidingscentrum evenals aan de gevraagde quota betreffende het aantal leerlingen;2° het forfaitair bedrag dat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan het provinciale opleidingscentrum wordt toegekend voor de werking en investeringen van het centrum, bovenop het bedrag bedoeld in artikel 57 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, evenals de betalingsmodaliteiten;3° de materiële middelen in natura die door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld kunnen worden aan de provinciale opleidingscentra;4° het minimum- en maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat de provinciale opleidingscentra naast de subsidies kunnen vorderen;5° de duur, wijze van herziening, de wijze van ontbinding van de overeenkomst;6° de controlemaatregelen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op de naleving van de overeenkomst;7° de prestaties van het provinciale opleidingscentrum inzake de opleiding van de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Art. 3.Voor de opleidingen tot het behalen van brevetten, wordt er per leerling een aanvullende subsidie toegekend, bovenop het bedrag bedoeld in artikel 50 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, waarvan de bedragen als volgt vastgesteld worden : 1° voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van brandweerman : 958 euro;2° voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van korporaal : 460 euro;3° voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van sergeant : 405 of 525 euro afhankelijk van de kost van de keuzemodule;4° voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van adjudant : 579 euro;5° voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van officier : 424 Euro;6° voor het brevet van technicus brandvoorkoming : 419 euro;7° voor het brevet van crisissituatiebeheer : 290 euro;8° voor het brevet van dienstchef : 420 euro. Het bedrag van de aanvullende subsidies betreffende de modules die de in het eerste lid bedoelde opleidingen vormen, wordt bepaald in bijlage 1 van dit besluit, naar gelang van elk van de modules.

Art. 4.Voor elk van de modules die de opleidingen vormen tot het behalen van getuigschriften of attesten, wordt er per leerling een aanvullende subsidie toegekend, bovenop het bedrag bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, die als volgt wordt berekend : 1° voor theorieopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 0,5 euro;2° voor koude praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 17,5 euro;3° voor warme praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 39,5 euro. De subsidie wordt enkel verleend als de module minstens 4 uur duurt.

Art. 5.De toekenning van de subsidies bedoeld in de artikelen 3 en 4 is onderworpen aan de artikelen 52 tot 56 en de artikelen 58 en 59 van het koninklijk besluit van 8 april 2003.

Art. 6.Dit besluit krijgt uitwerking op 1 januari 2010 en treedt buiten werking op 31 december 2010.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 oktober 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

BIJLAGE I BEDRAG VAN DE AANVULLENDE SUBSIDIES 1. Opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerman :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies

- Brandbestrijding en hulpverlening :

421 Euro

- Persoonlijke bescherming :

233 Euro

- Levensreddende handelingen :

101 Euro

- Geïntegreerde praktische oefeningen :

203 Euro

TOTAAL

958 Euro


2.Opleiding voor het behalen van het brevet van korporaal :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Brandbestrijding en hulpverlening :

115 Euro

- Pompen - Bediening van tuigen :

115 Euro

Een module van 40 uur te kiezen uit de volgende modules :

- Pompbediening - Besturen van voertuigen specialisatie :

230 Euro

- Reddingstechnieken :

230 Euro

TOTAAL

460 Euro


3. Opleiding voor het behalen van het brevet van sergeant :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Brandbestrijding en hulpverlening :

175 Euro

- Organisatie en human ressources management :

115 Euro

Een module van 20 uur te kiezen uit de volgende modules :

- Brandvoorkoming :

115 Euro

- Gevaarlijke stoffen :

235 Euro

- Bevelvoering operaties :

235 Euro

TOTAAL

405 Euro OF 525 Euro


4.Opleiding voor het behalen van het brevet van adjudant :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Verbranding en blussing :

117 Euro

- Gevaarlijke stoffen :

234 Euro

- Brandbestrijding en hulpverlening :

114 Euro

- Human ressources management :

114 Euro

TOTAAL

579 Euro


5. Opleiding voor het behalen van het brevet van officier : A.VOOR DE ADJUDANTEN EN DE HOUDERS VAN HET BREVET VAN ADJUDANT

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Organisatie van de hulpdiensten :

29 Euro

- Hulpverlening en brandbestrijding :

198 Euro

- Human ressources management :

49 Euro

- Verbindingen - Communicatiemiddelen :

49 Euro

Een module van 40 uur te kiezen uit de volgende modules :

- Instructeur :

99 Euro

- Materieel :

99 Euro

TOTAAL

424 Euro


6. Opleiding voor het behalen van het brevet van technicus brandvoorkoming :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Wettelijke grondslag :

14 Euro

- Reglementering :

90 Euro

- Bouwelementen - bouwmaterialen/brandweerstand en reactie bij brand :

75 Euro

- Gebouwenconstructie :

60 Euro

- Detectie- en blusmiddelen :

30 Euro

- Praktische oefeningen en opleiding :

150 Euro

TOTAAL

419 Euro


7.Opleiding voor het behalen van het brevet van crisissituatiebeheer :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Wetteksten en reglementeringen :

30 Euro

- Zware ongevallen : risicoanalyse en -beheer :

110 Euro

- De noodplanning :

90 Euro

- Telecommunicatie en procedures in uitzonderlijk geval, informatiebeheer bij collectieve noodsituatie :

60 Euro

TOTAAL

290 Euro


8. Opleiding voor het behalen van het brevet van dienstchef :

Verplichte modules :

Bedrag van de subsidies :

- Management - Human ressources management :

210 Euro

- Public relations :

105 Euro

- Technisch en budgettair beheer :

105 Euro

TOTAAL

420 Euro


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 oktober 2010 tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar 2010. De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^